Iz Agencije „Libertas“ podsećaju: Neoporezivi prihod građana – prijavljivanje poreza do 15. aprila!

217

Iz Knjigovodstvene agencija "Libertas" Kula podsećaju da godišnji porez na dohodak građana za 2016. godinu plaćaju fizička lica – rezidenti i nerezidenti koji su u 2016. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.285.064,00 dinara.

Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2016. godinu podnosi se do 15. maja 2017. godine. Poreska prijava se može podneti u elektronskom obliku ili u pismenom.

Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske uprave e-porezi, a poreska prijava u pismenom obliku se podnosi neposredno ili putem pošte. Ukoliko obveznik podnosi poresku prijavu u pismenom obliku treba je podneti u Poreskoj upravi nadležnoj u mestu prebivališta obveznika. Ukoliko obevznik podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku potrebno je da ima važeći elektronski sertifikat, ako želi da lično podnese i potpiše prijavu ili da ovlasti poreskog punomočnika podnošenjem Obrasca PEP za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi) i nerezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike) koji su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2016. godini iznosi 761.688 dinara (“Sl. glasnik RS”, br. 5/2017).

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

 • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – 304.675,20 dinara;
 • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu – 114.253,20 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na oporezivi dohodak po stopi od:

 • 10% – za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu do šestostruke prosečne godišnje zarade – na iznos do 4.570.128,00 dinara;
 • 15% – za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu koji je veći od 4.570.128,00 dinara – iznos do 4.570.128,00 dinara oporezuje se po stopi od 10%, a na iznos iznad 4.570.128,00 dinara oporezuje se po stopi od 15%.

Rezidentnima se smatraju lica koja imaju prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa na teritoriju Republike Srbije i lica koja borave na teritoriji Republike Srbije 183 ili više dana u periodu od 12 meseci.

Fizička lica koja odlaze u inostranstvo da rade kod drugih pravnih ili fizičkih lica se smatraju rezidentima samo ako ispunjavaju navedene uslove, ukoliko ne ispunjavaju navedene uslove ne smatraju se rezidentima. Fizička lica koja odlaze u inostranstvo radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu smatraju se rezidentima bez obzira na navedene uslove.

Prihodi koji ulaze u ukupan prihod građana za 2016. godinu su:

 • zarada
 • oporezivi prihodi od samostalne delatnosti
 • oporezivi prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine
 • oporezivi prihodi od izdavanja nepokretnosti
 • oporezivi prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
 • oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 • oporezivi drugi prihodi
 • prihodi po navedenim osnovama ( od tačke 1. do tačke 7.) ostvareni u drugoj državi za obveznike rezidente