(VREMEPLOV) Kolonizacija SAVINOG SELA – Odakle su stigle porodice

3726

SAVINO SELO - Kolonizacija u Savinom Selu (tadašnja Torža) odvijala se od sredine 1945. godine do kraja 1947. godine, kada se dolasci i doseljavanje konačno završavaju.

Spomenik narodni heroj Sava Kovačević, Savino Selo / Foto: M. V.

Iz Crne Gore, kolonisti su došli u dve grupe. Prva grupa je stigla krajem novembra, otuda termin 25. novembar kao praznik sela, železničkim transportom. Prva grupa zatekla je u Torži doseljenike sa Kosova, koji su se prvo nazivali autokolonisti, iako je kasnije taj pojam transformisan.

Druga grupa krenula je 27. septembra 1946. godine. Iako je kretanje iz zavičaja bilo planirano nešto kasnije, krenulo se dvanaest dana ranije, da bi se stiglo do 10. oktobra, kada su bili zakazani izbori za narodnooslobodilačke odbore. Druga grupa stigla je u Toržu 9. oktobra u 16 časova, uoči samih izbora.

Drugu grupu sačinjavala je 61 porodica iz andrijevičkog sreza, i 56 porodica iz beranskog.

Prvu grupu vodio je Ilija Dedović, a drugu Jagoš Raičević.

Uprava narodnih dobara obezbedila je svakom prispelom domaćinstvu po jednu kravu, čime je popravljen kvalitet hrane, naročito na dečijem uzrastu. U to vreme funkcionisala je zajednička kuhinja za kolektivnu ishranu, koja je bila smeštena u tadašnjoj stambenoj zgradi pored omladinskog doma.

Kada je sve dobilo mirnije tokove, a životni ritam usporeniji hod, bilo je moguće sačiniti preglednu tabelu svih zaselaka, priselaka, sela, varošica, varoši i gradova iz republika, tadašnje FNRJ, odakle su kolonisti dolazili grupno, ili pojedinačno, u ovo mesto.

U tabeli je prikazano mesto odakle je porodica stigla. Prema tadašnjoj društveno-političkoj podeli i srez kojem je mesto pripadalo. Pored naziva mesta, prikazan je i broj porodica i u zagradi ukupan broj članova koji se doselio. 

Crna Gora – srez Berane

 • Štitari – 18 (93)
 • Prijeloge – 15 (118)
 • Berana – 17 (83)
 • Bubanje – 13 (83)
 • Glavace – 15 (69)
 • Kaludra – 11 (62)
 • Lubnice – 6 (40)
 • Bastahe – 8 (39)
 • Vinicka – 10 (57)
 • Zagrađe – 7 (32)
 • Praćevac – 5 (39)
 • Donja Rženica – 5 (30)
 • Vrbica – 4 (23)
 • Trpezi – 8 (19)
 • Mašta – 3 (24)
 • Dapsići – 4 (15)
 • Zaostra – 3 (21)
 • Lukovija – 3 (21)
 • Sigligora – 4 (26)
 • Dolac – 2 (10)
 • Radeva Mahala – 5 (19)
 • Femića Krš – 5 (36)
 • Voluđa – 2 (16)
 • Rujušta – 2 (14)
 • Bašča – 2 (13)
 • Naotina – 2 (11)
 • Javorovo – 2 (10)
 • Pešca – 2 (9)
 • Crni Vrh – 2 (9)
 • Buče – 2 (8)
 • Tmušiće – 1 (8)
 • Pogoje – 1 (7)
 • Luge – 1 (7)
 • Bijela Crkva – 1
 • Kadetina – 1 (6)
 • Bešić – 1 (5)
 • Budimlje – 1 (5)
 • Rožaj – 1 (5)
 • Lužac – 1 (4)
 • Kurikuće – 1 (4)
 • Bare – 1 (3)
 • Grižice – 1 (3)

Crna Gora – srez Andrijevica

 • Šekulare – 25 (144)
 • Gračanica – 14 (85)
 • Trešnjevo – 10 (64)
 • Plav – 10 (53)
 • Lijeva Reka – 8 (47)
 • Trepča – 7 (35)
 • Gusinje – 6 (30)
 • Konjuhe – 5 (31)
 • Andrijevica – 4 (24)
 • Slatina – 3 (14)
 • Velika – 3 (12)
 • Vojno Selo – 3 (13)
 • Cecune – 3 (7)
 • Bojoviće – 2 (13)
 • Marsenića Rijeka – 2 (14)
 • Mašnica – 2 (16)
 • Seoca – 2 (11)
 • Dosuđe – 2 (11)
 • Gornja Rženica – 2 (9)
 • Ćetković – 2 (18)
 • Višnjevo – 1 (16)
 • Božiće – 1 (11)
 • Mezgale – 1 (6)
 • Đuliće – 1 (6)
 • Murino – 1 (6)
 • Ulotina – 1 (7)
 • Kruševo – 1 (5)
 • Zabrđe – 1 (5)
 • Stupovi – 1 (3)
 • Luge – 1 (2)
 • Dragije – 1 (5)

Crna Gora – srez Cetinje

 • Jankovići – 1 (5)

Crna Gora – srez Kolašin

 • Rovci – 1 (5)
 • Polja Kolašinska – 1 (4)

Crna Gora – srez Nikšić

 • Selina – 1 (5)

Crna Gora – srez Bijelo Polje

 • Mojkovac – 1 (3)

Crna Gora – srez Šavnik

 • Nikovići – 2 (11)

Bosna i Hercegovina – srez Drvar

 • Trubare – 7 (43)
 • Drvar – 3 (19)

Bosna i Hercegovina – srez Bileća

 • Rioce – 4 (28)
 • Krstače – 2 (15)
 • Vranjsko – 2 (21)
 • Similovo – 1 (5)

Bosna i Hercegovina – srez Bosanska Krupa

 • Srednji Dubović – 2 (8)

Bosna i Hercegovina – srez Lubinje

 • Drapići – 1 (9)

Bosna i Hercegovina – srez Stolac

 • Suzina – 1 (6)
 • Gornja Hrastina – 1 (5)

Bosna i Hercegovina – srez Gacko

 • Zanjevica – 1 (8)

Bosna i Hercegovina – srez B. Petrovac

 • Smoljani – 1 (8)

Bosna i Hercegovina – srez Nevesinje

 • Grabovica – 1 (7)

Bosna i Hercegovina – srez Sanski Most

 • Kozica – 2 (16)

Bosna i Hercegovina – srez B. Grahovo

 • Resanovci – 2 (12)
 • Tiškovac – 1 (6)
 • Zebe – 1 (4)
 • Peći – 2 (14)

Bosna i Hercegovina – srez V. Kladuša

 • Zborišta – 2 (10)
 • Stabandža – 1 (5)

Hrvatska – srez Benkovac

 • Bilišani – 6 (20)
 • Golubići – 2 (13)

Hrvatska – srez Knin

 • Žagrovići – 4 (24)
 • Radučići – 2 (14)

Hrvatska – srez Slavonski Brod

 • Šumeća – 3 (21)
 • Zbijeg – 3 (17)
 • Kaniža – 2 (11)

Hrvatska – srez Vojnić

 • Svojići – 3 (13)
 • Kusaja – 1 (3)
 • Skrad – 1 (3)
 • Rakovica – 1 (4)
 • Malešića Potok – 1 (3)
 • Radiosavci – 1 (4)
 • Perjanica – 1 (7)
 • Mračaj – 1 (5)
 • Međeđa – 1 (3)
 • Bukovica – 1 (4)
 • Radinovac – 1 (2)

Hrvatska – srez Donji Lapac

 • Nebljusi – 6 (29)

Hrvatska – srez Ogulin

 • Janja Gora – 4 (23)
 • Begovac – 2 (15)
 • Lička Jasenica – 1 (5)
 • Kulići – 1 (4)
 • Jasenjak – 1 (6)
 • Vere – 1 (5)
 • Potok – 1 (4)

Hrvatska – srez Vrgin Most

 • Crni Potok – 2 (10)
 • Vorkapići – 2 (12)
 • G. Sjenička – 2 (10)
 • Donja Sjenička – 1 (4)
 • Staro Selo – 1 (5)
 • Spasko Polje – 1 (2)
 • Ostrožina – 1 (7)
 • Katinovci – 2 (15)

Hrvatska – srez Sunja

 • Cvijanovića Brdo – 2 (8)
 • Trimišlje – 1 (5)

Hrvatska – srez Otočac

 • Dugi Do – 1 (4)
 • Seoca – 1 (2)
 • Ličko Lešće 1 (5)

Hrvatska – srez Slunj

 • Maljevci – 1 (5)
 • Mrežice – 1 (3)
 • Zbijeg – 1 (5)
 • Ljupče – 1 (4)
 • Tobolić – 1 (8)
 • Brečanac – 1 (9)
 • Mrzlo Polje – 1 (3)

Hrvatska – srez Novska

 • Barovac – 1 (4)

Hrvatska – srez Gračac

 • Cerovo – 1 (3)

Makedonija – srez Kumanovo

 • Kumanovo – 1 (3)

Makedonija – srez Gostivar

 • Dobri Do – 1 (2)

Makedonija – srez Štip

 • Štip – 1 (7)

Makedonija – srez Radovište

 • Radovište – 1 (6)

Makedonija – srez Đevđelija

 • Bogorodica – 1 (8)

Srbija

 • Poturovac – 2 (10)
 • Prislonjica – 1 (5)
 • Negotin – 1 (4)
 • Glavičice –  1 (7)
 • Goraždovac – 1 (9)
 • Peć – 1 (4)
 • Radonjići –  1 (5)
 • Trnava – 1 (2)
 • Vitoševac – 1 (6)
 • Čantavir – 1 (4)
 • Bačka Topola – 1 (2)
 • Deronje – 1 (8)
 • Despotovo – 1 (4)
 • Ruski Krstur – 2 (7)

1948. godine, Savino Selo je brojalo 5.084 stanovnika, dok je 1961. godine izrojano 5.144 stanovnika. Prema brojnom stanju stanovnika na 1. april 1981. godine, u Savinom Selu je bilo 3.730 stanovnika. 

(Odlomak iz knjige „Od domaje do novih prostora“, Nikola Putić)