Neke ulice u Kuli su nazvane po OVIM DIVIZIJAMA I BRIGADAMA (2. deo)

867

KULA – Za čitaoce Portala „Naše Mesto“ pripremili smo serijal koji ima za cilj da Kuljane bolje upozna sa poreklom naziva ulica u kojima žive. U ovom prvom delu pročitajte nešto o divizijama i brigadama po kojima neke ulice nose ime.

Ulica Svetozara Markovića u Kuli / Foto: Jelena Beljkaš

12. vojvođanske brigade

Dvanaesta vojvođanska udarna brigada NOVJ formirana je 8. oktobra 1944. godine u Vojlovici kod Pančeva od Udarnog bataljona Banatske operativne zone, Pančevačkog, Vršačkog i Belocrkvanskog NOP odreda i novih boraca sa teritorije južnog Banata. Imala je pet bataljona sa oko 2500 boraca. Do 31. oktobra je bila pod neposrednom komandom Glavnog štaba NOV Vojvodine, a zatim u sastavu 51. vojvođanske divizije NOVJ.

Dvanaesta vojvođanska brigada učestvovala je u formiranju mostobrana na desnoj obali Dunava i u oslobođenju Baranje. Pružila je pomoć u organizovanju narodne vlasti u Baranji i u odbrani Virovitičkog mostobrana i likvidaciji nemačkog mostobrana kod Bolmana. Učestvovala je u oslobođenju Osijeka i gonjenju nemačko-kvislinških snaga dolinom Drave, do jugoslovensko-austrijske granice u rejonu Dravograda.

16. divizije

Ulica 16. divizije dobila je ime po Šesnaestoj vojvođanskoj diviziji NOVJ, koja je formirana 1943. godine u istočnoj Bosni od članova Prve, Druge i Treće vojvođanske urarne brigade. Kasnije je u njen sastav ušla Četvrta, a posle toga i Peta vojvođanska brigada. Njima su se posle toga pridružile Artiljerijska brigada i Petnaesta vojvođanska brigada Šandor Petefi. Tokom završne faze Pete neprijateljske ofanzive, jula 1943. godine, jedinice Šesnaeste vojvođanske divizije dejstvovale su u pravcu proboja Prve proleterske divizije i vodile teške borbe protiv jakih nemačkih, ustaških i domobranskih snaga na komunikaciji Zvornik-Tuzla i u rejonu Šekovića.

4. vojvođanske brigade

Četvrta vojvođanska narodnooslobodilačka udarna brigada formirana je 7. oktobra 1943. godine u Bosutskim šumama, u blizini sela Višnjićeva, kod Šida. Odluku o formiranju brigade doneo je Glavni štab NOV i PO Vojvodine, 27. septembra.

Brigada je formirana od boraca iz Prvog i Drugog sremskog partizanskog odreda, kao i novih boraca. Iz Prvog sremskog odreda u brigadu je ušao kompletan Drugi bataljon i po jedna četa iz Prvog i Trećeg bataljona, a iz Drugog sremskog odreda kompletan Drugi bataljon. Na dan formiranja brigada je imala tri bataljona sa oko 700 boraca.

51. divizije

Pedesetprva vojvođanska divizija NOVJ je formirana 31. oktobra 1944. godine u Novom Sadu od Sedme, Osme i Dvanaeste vojvođanske brigade. U njenom sastavu bile su još i Četrnaesta vojvođanska (slovačka) brigada, od 11. novembra i Artiljerijska brigada, 12. novembra 1944. godine. U početku je imala oko 5.000 boraca.

Odmah posle formiranja, sadejstvovala je jedinicama Crvene armije, u forsiranju Dunava u rejonu Batine i kod Apatina, koje je branila ojačana nemačka 35. SS divizija. U teškim borbama za mostobrane Batine i kod Apatina, od 11. do 23. novembra 1944. godine divizija je po vrlo teškom terenu izloženom vatri nemačke artiljerije i mitraljeza, uspešno sadejstvovala jedinicama Crvene armije i znatno doprinela razbijanju Nemaca na mostobranima.

Potom je učestvovala u oslobođenju Baranje i izbila na jugoslovensko-mađarsku granicu. Za pokazanu hrabrost boraca i rukovodilaca, i upornost u oslobođenju Batine pohvaljena je od strane Vrhovnog štaba NOV i POJ, 1. decembra 1944. godine.

6. ličke brigade

Šesta lička proleterska divizija NOVJ formirana je 22. novembra 1942. godine naredbom Vrhovnog štaba NOV i POJ od Prve, Druge i Treće ličke brigade. Do 11. novembra 1943. godine bila je u sastavu Prvog hrvatskog korpusa, odnosno Četvrtog korpusa, a zatim u sastavu Prvog proleterskog korpusa NOVJ. Decembra 1944. u sastavu divizije formirana je i Artiljerijska brigada Šeste divizije.

Šesta lička divizija je uz Trinaestu proletersku brigadu prva jugoslovenska jedinica koja je pod borbom prešla most na reci Savi, 20. oktobra 1944. godine i preko Zemuna nastavila nastupanje kroz Srem. Tokom novembarskih borbi na Sremskom frontu početkom novembra pretrpela je teške gubitke, pa je izvučena u pozadinu radi popune, odmora, obuke i sređivanja jedinica.

Pročitajte još iz ovog serijala: