Nacionalna služba za zapošljavanje: Izmenjen način OBRAČUNA NOVČANE NAKNADE

987

KULA / VRBAS / SOMBOR / ODŽACI - Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je saopštenje povodom usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Foto: N. J. / decembar 2017. godine

Zakon stupa na snagu u ponedeljak 25. decembra, osim odredaba kojima su izmenjene odredbe članova 69 i 70 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koje počinju da se primenjuju od 1. januara.

U saopštenju se navodi da je ovim odredbama u celosti promenjena metodologija utvrđivanja visine i obračuna novčane naknade. Novčana naknada se više ne upoređuje sa minimalnom zaradom, nego je Zakonom propisan „bruto“ iznos najnižeg i najvišeg iznosa novčane naknade od 22.390, odnosno 51.905 dinara koji će se usklađivati jednom godišnje.

Uvode se novi parametri za utvrđivanje visine i obračun iznosa novčane naknade:

  • Ukupna zarada, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje,
  • Prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu i
  • Osnovice dnevne novčane naknade koja je propisana zakonom u iznosu od 1000 dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje. Ova osnovica dnevne novčane naknade se usklađuje jednom godišnje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini.

Kao što se vidi iz napred navedenog, parametri su jasno postavljeni i svi su poznati kako u momentu odlučivanja o pravu na novčanu naknadu, tako i tokom celog perioda njenog trajanja.

Na ovaj način omogućeno je da sva zainteresovana lica saznaju na koliki iznos novčane naknade mogu da računaju u momentu prestanka radnog odnosa odnosno prestanka osiguranja.

U saopštenju se takođe ukazuje na to da se prilikom odlučivanja po zahtevima za novčanu naknadu primenjuje zakon koji je na snazi na dan podnošenja zahteva, što znači da će se na sve zahteve koji budu podneti počev od 1. januara 2018. godine primenjivati nove odredbe koje se odnose na visinu novčane naknade.

Svi koji su zainteresovani da im se novčana naknada utvrdi i kasnije obračunava i isplaćuje prema sada važećem propisu, potrebno je da se prijave na evidenciju nezaposlenih u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje prema svom prebivalištu (prijavljivanje se vrši lično), i da podnesu zahtev najkasnije do 31. decembra 2017. godine. Zahtev se može predati u prostorijama Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj je lice prijavljeno na evidenciju, a ako je zahtev predat preporučenom poštom, kao dan prijema podneska smatra se dan kada je predat poštanskom operatoru.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarila prava u skladu sa propisima i opštim aktima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvaruju prava u obimu i trajanju utvrđenim tim propisima i opštim aktima.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama zakona i opštih akata po kojima su započeti – stoji u saopštenju.