Iznajmite poslovni prostor koji je u vlasništvu opštine Odžaci, kvadrat 170 dinara

178

ODŽACI - Raspisan je javni poziv za davanje u zakup poslovne prostorije površine 77,22 metra kvadratna koja se nalazi u Odžačima, u Knez Mihajlovoj ulici broj 20.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Prostorija se nalazi u I zoni i početna cena po kvadratu iznosi 170 dinara. Najpovoljniji ponuđač je onaj koji, pored toga ispunjava ostale uslove, ponudi najvišu cenu. Period na koji je moguće dobiti poslovnu prostoriju u zakup je 5 godina i nije dozvoljeno davati je u podzakup.

Ponuđač treba da uplati depoizit u visini od 10 odsto od početne cene, što za navedeni prostor iznosi 13.127,40 dinara. Depozit se uplaćuje na uplatni račun br. 840-742155843-80, poziv na broj 97 08-224, a onima koji nisu ponudili najvišu cenu, iznos se vraća u roku od pet dana od dana otvaranja ponunde i bitno je da u ponudi bude naveden i broj računa, na koji sredstva mogu da se vrate. Ponuđač koji odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o zakupu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Na oglasu mogu da učestvuju sva lica koja se bave uslužnom delatnošću, a izmirila su sve poreske obaveze prema budžetu opštine Odžaci i samo uslužnom delatnošću mogu da se bave u zakupljenom prostoru.

U pismenoj prijavi, pored dokaza o uplati depozita i iznosa zakupnine koja se nudi, potrebno je dostaviti i:

  • fizička lica – ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana;
  • preduzetnici – ime i prezime preduzetnika, izvod iz registra nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;
  • pravna lica – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i poreski idetifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, odnosno ponude.

Oglas je otvoren do petka 26. januara do 10:00 časova, a otvaranje ponuda održaće se istog dana u 11:00 časova u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine.

Zatvorene pismene ponude se dostavljaju na adresu: Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Odžaci, sa naznakom „Ponuda na javni oglas za davanje u zakup poslovne prostorije“ i vidnom napomenom „Ne otvarati“. Ponuda se šalje poštom preporučeno ili na šalteru pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci.

Naše Mesto