Izmiren dug JKP „Standard“ Vrbas od blizu 100 miliona dinara

129

VRBAS - Javno komunalno preduzeće "Standard" iz Vrbasa izdalo je saopštenje o isplati zaostalih doprinosa zaposlenima, koje vam prenosimo u celosti.

Dana 27. juna 2018. godine poreska uprava izdala je uverenje da je JKP „Standard“ izmirilo svoje obaveze prema radnicima svog preduzeća. Njima je u periodu od 2011-2013. godine tadašnje rukovodstvo preduzeća isplaćivalo samo neto zarade, bez pripadajućih poreza i doprinosa, čime im je uskraćeno povezivanje radnog staža.

Poreska uprava utvrdila je da je JKP „Standard“ na dan 31.12.2013. godine bilo zaduženo za sumu od 96.500.000 dinara, od čega je glavnica duga iznosila 69.500.000, a kamata 27.000.000 dinara. Visina duga i namera da se ispoštuju prava radnika zahtevali su urgenciju od strane novog rukovodstva, koja je, u kratkom roku, rezultirala potpisivanjem Sporazuma sa Ministarstvom finansija. Sporazum, koji je potpisan u aprilu 2014. godine, omogućio je preduzeću da, kroz reprogram duga, otpočne otplaćivanje zaostalih finansijskih obaveza, uz zaključak da će, uz redovno izmirenje duga, kamata biti otpisana.

Počev od aprila 2014. do marta 2018. isplaćeno je 48 rata u visini od oko 1.650.000 dinara mesečno. U tu sumu ulazile su glavnice i kamate za retroaktivno plaćanje poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u proseku za 200 zaposlenih počev od 2011. zaključno sa junom 2013. godine. U koordinaciji sa republičkim PIO fondom, JKP „Standard“ priprema potrebnu dokumentaciju kako bi se svim zaposlenima za period od 2011-2013. omogućilo povezivanje radnog staža što je od izuzetne važnosti i za ostvarivanje prava na penziju.

Pokazatelj da JKP „Standard“ redovno izmiruje svoja dugovanja je i taj da, pored održavanja tekuće likvidnosti, otplaćuje dug preduzeća „Javni prevoz Vrbas“ kao jedan od dvoje jemaca. Očekuje se da će ovaj dug biti izmiren u februaru 2019. godine. Ovakvi finansijski poduhvati ukazuju na to da je JKP „Standard“ finansijski revitalizovan u odnosu na stanje kakvo je nastalo prilikom otcepljenja od JKP „Komunalac“.