Imenovan Privremeni organ opštine Kula, za predsednika postavljen Velibor Milojičić

162

KULA - Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković donela je u nedelju odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Kula koji će biti održani 16. decembra.

Foto: Jelena Beljkaš

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 i 47/18), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Kula i obrazovanju Privremenog organa opštine Kula („Službeni glasnik RS”, broj 81/18), Vlada je donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Kula.

U Privremeni organ opštine Kula imenuju se:

Za predsednika:

  • Velibor Milojičić

Za članove:

  • Milorad Lazić
  • Milan Vujaković
  • Livija Kozma
  • Nataša Stanojević

O obavljanju stručnih i tehničkih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Privremenog organa stara se sekretar kojeg imenuje Privremeni organ.

Ovo rešenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Kula i obrazovanju Privremenog organa opštine Kula.