Stižu rešenja za odvodnjavanje za poslednja tri kvartala tekuće godine

195

KULA / VRBAS / SOMBOR / ODŽACI - Iz Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" saopštili su da će obveznicima plaćanja naknade za odvodnjavanje ovih dana stići rešenje za poslednja tri kvartala 2018. godine, kao i obaveštenje o eventualnim dugovanjima za period kada je obračun te naknade radila Poreska uprava (2011-2016).

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o vodama iz 2016. godine, obračun i zaduženje obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica povereno je JVP „Vode Vojvodine“. Do stupanja na snagu tog Zakona, ove poslove obavljala je Poreska uprava. Prilikom primopredaja predmeta između Poreske uprave i JVP „Vode Vojvodine“ preneto je ukupano stanje duga, preplata i obračunate kamate zaključno sa 31. decembrom 2016.

JVP „Vode Vojvodine“ ne poseduje evidenciju o uplatama za period kada je taj posao obavljala Poreska uprava, pa se zahtev za usaglašavanje stanja i osporavanje duga možete podneti samo ukoliko korisnici imaju uplatnice iz tog perioda.

Naknada bi trebalo da se izmiri u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Posle tog roka zaračunava se zakonska kamata pa se dešava da korisnici izmire osnovni dug, a ostane im kamata koja stvara novi dug.

Korisnicima su na raspolaganju sledeći brojevi telefona: 0800 21 21 21 (besplatani pozivi iz fiksne mreže MTS), 021/4881-590, 4881-592, 4881-539 i 4881-433.