Doživotna za silovatelje: MUP uputio zvaničan predlog za pooštravanje kaznene politike

661

SRBIJA - Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je Ministarstvu pravde zvaničan predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika, kako bi se pooštrila kaznena politika u Republici Srbiji.

Nakon opsežnih analiza krivično-pravnog okvira u našoj zemlji, tačnije statističkih pokazatelja u vezi sa izvršenjem pojedinih krivičnih dela, kao i ishoda sudskih postupaka, Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je više predloga.

Jedna od inicijativa MUP-a je uvođenje takozvanog instituta „tri udarca“ koji se odnosi na strože kažnjavanje povratnika za krivična dela sa elementom nasilja, krivična dela iz oblasti droga i nelegalnog oružja, kao i silovanja i obljube.

Predlog Ministarstva unutrašnjih poslova je da se učiniocu krivičnog dela, koji ponovi izvršenje nekog krivičnog dela iz ove grupe, ne može izreći manje od jedne trećine maksimalno propisane kazne za ta krivična dela. Kod najtežih krivičnih dela – ubistvo, teško ubistvo, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad detetom i obljuba zloupotrebom oružja – povratnicima koji drugi put ponove delo potrebno je izreći najmanje polovinu maksimalno propisane kazne za to krivično delo. Ukoliko neko od povratnika ovih krivičnih dela ponovi treći put neko krivično delo iz iste grupe, kazniće se kaznom zatvora koja ne može biti manja od dve trećine maksimalno propisane kazne za to krivično delo.

Takođe, MUP je predložio i sankcionisanje pripremanja krivičnog dela teško ubistvo. Navedeno je predloženo iz razloga efikasnijeg procesuiranja potencijalnih počinilaca ovog teškog krivičnog dela, naravno isključivo na osnovu prikupljenih dokaza koji nedvosmisleno ukazuju da je osumnjičeni preduzeo neke od pripremnih aktivnosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, između ostalog, predložilo i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža krivična dela – teško ubistvo, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad detetom i obljuba zloupotrebom oružja.

Predlog koji je upućen Ministarstvu pravde, koje je nadležno za koordinaciju aktivnosti u vezi pripreme izmena Krivičnog zakonika Republike Srbije, sadrži i brisanje odredbe člana 194 koja se odnosi na nastupanje smrti člana porodice u slučaju nasilja u porodici. Ovo je predloženo s ciljem da se izbegne dosadašnja mogućnost različite kvalifikacije ovog krivičnog dela za koje je bila zaprećena blaža kazna u odnosu na kaznu za teško ubistvo.

Pored navedenih izmena i dopuna, postoji još čitav niz predloženih intervencija, čijim će se usvajanjem značajno unaprediti krivično-pravni okvir naše zemlje. Osnovni cilj Ministarstva unutrašnjih poslova je da se izvršioci krivičnih dela još strože kažnjavaju, kako bi se uticalo na kolektivnu svest građana Republike Srbije i na njihov osećaj lične bezbednosti, jer to u svakom trenutku smatramo primarnim zadatkom.