Raspisan konkurs za upis dece u PU „Poletarac“ Odžaci

1006

ODŽACI - Predškolska ustanova "Poletarac" Odžaci objavila je konkurs za prijem dece za radnu 2019/2020. godinu. Konkurs traje od 6. do 17. maja 2019. godine.

PU "Poletarac" Odžaci / Foto: Nemanja Janjanin, fotopres.com

I

Konkurs traje od 6. do 17. maja 2019. godine.

II

Uslov za upis je da dete na dan 1.09.2019. ima navršenih godinu dana. Deca koja na dan 1.09.2019. neće imati navršenih godinu dana, mogu da se prijave na konkurs, s tim što neće ulaziti u sistem bodovanja, već se upisivati u Ustanovu u slučaju postojanja slobodnih mesta po navršenom konkursu odnosno po upražnjenju mesta tokom radne godine.

Prvenstvo pri upisu će imati dete koje pre navrši godinu dana, a ukoliko u istom mesecu dvoje ili više dece navršava godinu dana, komisija će pored datuma rođenja uzimati u obzir i kriterijume iz tačke 6. 7. I 8. ovog konkursa.

III

U Predškolsku ustanovu „Poletarac“ Odžaci (u daljem tekstu: Predškolska
ustanova) primaju se:

  • na celodnevni boravak deca od 12 meseci do 6,5 godina,
  • na poludnevni boravak (pripremno predškolski program) deca od 5,5 do 6,5 godina
  • na poludnevni boravak deca od 3 do 5,5 godina.

IV

Predškolska ustanova raspisuje Konkurs prema svojim mogućnostima, u skladu sa Zakonom.

Postupak upisa dece sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor.

V

Prijem dece u objekte Predškolske ustanove vrši se po prioritetu bez bodovanja ili putem bodovanja i rangiranja.

Rangiranje podrazumeva primenu kriterijuma i uslova iz Konkursa, označavanje primljene i odbijene dece, uz naznačeni broj bodova.

VI

Prvenstvo pri upisu dece na slobodna mesta u Predškolskoj ustanovi, imaju deca iz osetljivih grupa i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa, prema sledećim kriterijumima:

1. deca žrtve nasilja u porodici;
2. deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja;
3. deca samohranih roditelja;
4. deca iz socijalno nestimulativnih sredina;
5. deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju;
6. deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju;
7. deca teško obolelih roditelja;
8. deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica;
9. deca predložena od strane Centra za socijalni rad i
10. deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj.

VII

U Predškolsku ustanovu upisuju se obavezno sva deca u godini pred polazak u školu (pripremni predškolski program).

U poludnevni boravak – deca od 3-5,5 godina upisuju se primenom kriterijuma prvenstva rođenja i uz poštovanje kriterijuma iz tačke VI konkursa.

Deca se upisuju u celodnevni boravak u Predškolsku ustanovu po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova na sledeći način:

1. Zaposlenost roditelja odnosno drugih zakonskih zastupnika:

  • oba roditelja zaposlena/redovni studenti – 40 bodova
  • jedan roditelj zaposlen/redovni student – 20 bodova;

2. deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici -30 bodova;

3. deca čija su braća ili sestre upisani u Predškolsku ustanovu ili dvoje ili više dece iz iste porodice učestvuje na Konkursu -10 bodova;

4. dužina čekanja:

  • deca koja po konkursu iz prethodne godine nisu bila primljena, odnosno koja se nalaze na listi čekanja -20 bodova
  • deca koja su se prijavljivala naknadno, posle konkursa a nisu primljena-10 bodova

5. ostala deca -5 bodova.

VIII

U slučaju kada dvoje ili više dece imaju isti broj bodova, prioritet pri prijemu utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma, po sledećem redosledu:

1. deca zaposlenih u Predškolskoj ustanovi;
2. veći broj dece u porodici;
3. manji broj odraslih osoba u zajedničkom domaćinstvu;
4. prosek plate roditelja/zakonskog zastupnika, gde prednost ima dete čiji roditelji imaju niži prosek plate.

Od roditelja/staratelja će se naknadno tražiti dopuna dokumentacije (izvodi iz MKR za svu decu u porodici; potvrda o proseku plate)

IX

Prijave na Konkurs,sa potpunom dokumentacijom, podnose se Predškolskoj ustanovi
Od 6. do 17. maja 2019. godine.

• U objektu “Poletarac“ u Odžacima, Žarka Zrenjanina bb, od 11:00 do 13:00 časova
• u svim ostalim objektima Predškolske ustanove „Poletarac“ (osim u objektu „Bajka“) u vremenu od 12:00 do 13:00 časova.

Prijavu na Konkurs je potrebno potvrditi i za decu koja se nalaze na listi čekanja.

Uz prijavu na Konkurs prilažu se sledeći odgovarajući dokumenti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija);
2. Potvrda Doma zdravlja o zdravstvenom pregledu deteta sa podatkom i o vakcinalnom statusu deteta (samo za poludnevni boravak);
3. Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili
hraniteljsku porodicu;
4. Rešenje Centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na
materijalno obezbeđenje;
5. Preporuka Centra za socijalni rad za prijem deteta u Predškolsku ustanovu;
6. Rešenje o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalidi) i odgovarajući dokaz da je
roditelj raseljeno ili prognano lice;
7. Odgovarajući dokaz da je dete samohranog roditelja;
8. Odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove o bolesti deteta u porodici ili
roditelja, odnosno staratelja;
9. Odgovarajući dokaz lekara da je dete sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili da mu je preporučen boravak u predškolsku ustanovu;
10. Potvrda za roditelje da su zaposleni, potvrda da obavljaju samostalnu delatnost, potvrda o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu kao i potvrda za roditelje koji su redovni studenti;
11. Za decu koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici –izvod iz MKR (fotokopija) i potvrda o prebivalištu za svu decu i fotokopija lične karte podnosioca zahteva.

Na zahtev podnosioca prijave, Izvod iz MKR će pribaviti ustanova po službenoj dužnosti.
Komisija će prilikom upisa razmatrati i bodovati samo dokumentaciju koja je blagovremena i potpuna.

Prilikom prijave na konkurs, svaka prijava biće zavedena pod šifrom koja se dostavlja i podnosiocu prijave i na taj način i biti istaknuta na rang listi.
Bodovanje će vršiti Komisija za upis (udaljem tekstu: Komisija) koju odredi direktor Rešenjem.

X

Nakon razmatranja prijava, Komisija, sačinjava listu primljene i odbijene dece i ističe je na oglasnoj tabli u objektu „Poletarac“ u Ulici Žarka Zrenjanina bb u Odžacima kao i na zvaničnom sajtu Predškolske ustanove.

Liste će biti istaknute najkasnije do 30. juna 2019.

XI

Ako podnosilac zahteva nije zadovoljan načinom bodovanja, podnosi pisani prigovor Konkursnoj komisiji najkasnije u roku od 8 dana od dana isticanja liste.

Radna grupa konkursne komisije koja odlučuje o prigovorima je dužna da pisanim putem odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

XII

Roditelj koji upisuje dete u Predškolsku ustanovu dužan je da za dete primljeno po Konkursu,na prvom roditeljskom sastanku u novoj radnoj godini, potpiše Ugovor sa Predškolskom ustanovom.

Ukoliko roditelj, bez opravdanog razloga, ne potpiše navedeni Ugovor, smatraće se da je odustao od prijema i upisa deteta u Predškolsku ustanovu.

XIII

Pre otpočinjanja boravka roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik je dužan da priloži popunjen uput za Predškolsku ustanovu od strane izabranog lekara kod nadležnog Doma zdravlja.

U predškolskoj ustanovi može da boravi samo dete koje ima uredan imunizacioni/vakcinalni status (što se potvrđuje potvrdom o zdravstvenom pregledu deteta) osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije.