Osamnaest miliona za sport u opštini Kula: Poziv za predlog godišnjih programa

278

KULA - Sportski savez Srbije, odbor za opštinu Kula, objavio je poziv za vanredno podnošenje predloga godišnjih programa organizacija u oblasti sporta, kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta sa teritorije opštine Kula za 2019. godinu.

Ukupan iznos finansijskih sredstava koji će se rasporediti za finansiranje godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa teritorije opštine Kula za 2019. godinu iznosi 18.000.000 dinara.

Nosilac programa ne može dobijati sredstva iz budžeta opštine Kula za realizaciju svojih programa dve godine od dana kada je utvrđeno da je u potpunosti nenamenski upotrebio odobrena sredstva za realizaciju programa ili svojim propustom nije postigao u bitnom delu planirane efekte programa.

Nosiocu programa ne mogu biti odobrena sredstava za realizaciju novog programa pre nego što podnese izveštaj o ostvarivanju i realizaciji odobrenog programa.

Podnosilac programa mora da ispuni sledeće kriterijume:

 • da bude registrovan u skladu sa zakonom
 • da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa zakonom
 • da je sportska organizacija član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza
 • da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno
 • da ima sedište na teritoriji opštine Kula i da prvenstvene utakmice kao domaćin, igra u sportskom objektu koji se nalazi na teritoriji opštine Kula, izuzev ukoliko na teritoriji opštine Kula ne postoji odgovarajući sportski objekat
 • da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa
 • da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana
 • da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti
 • da je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina
 • da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Podnosilac programa ne može:

 • da bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti
 • da ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja
 • da bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu

Podnosiocu programa neće se odobriti finansiranje programa u postupku dodele sredstava, ako:

 • je bio u konfliktu interesa
 • je namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikazao podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da da sve potrebne informacije
 • je pokušao da dođe do poverljivih informacija ili da utiče na Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije tokom evaluacionog perioda ili nekog prethodnog postupka dodele sredstava

Nakon razmatranja podnetih programa, Sportski savez Srbije, Sportski odbor za opštinu Kula utvrđuje predlog raspodele finansijskih sredstava na osnovu koga, Predsednik opštine donosi rešenje, protiv koga se može pokrenuti upravni spor. Predmet upravnog spora ne može biti iznos dobijenih sredstava.

Ceo tekst poziva pročitajte na kulskom opštinskom sajtu.

Preizmite aplikacioni formular.