Subvencije za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima na teritoriji grada Sombora

173

SOMBOR - Podsećaju se poslodavci koji zasnivaju radni odnos sa novim radnicima da na javnom pozivu na nivou grada Sombora za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novotvorenim radnim mestima u 2019. godini još uvek ima raspoloživih sredstava.

Ilustracija / Foto: M. V.

Subvencije se dodeljuju poslodavcima iz privatnog sektora u visini od 150.000 dinara po licu, odnosno 180.000 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, žrtve porodičnog nasilja.
Subvencije su namenjene zapošljavanju nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja, žene, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, telefon: 025/464-051, 464-050, ili sa sajta Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i u Gradskoj upravi grada Sombora, Odeljenje za privredu, turizam i LER, Odsek za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima, kancelarija broj 210/II.