Saopštenje i poziv sportskim organizacijama u opštini Kula za podnošenje predloga godišnjeg programa

211

KULA - Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije, formiran na osnovu Rešenja Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, br. 66-00-170/2019-03 od dana 30. jula 2019. godine, obaveštava sportske organizacije sa teritorije kulske opštine da je potrebno da dostave svoje godišnje programe za 2020. godinu.

Foto: Nemanja Janjanin, fotopres.com

Programi moraju da budu dostavljeni zaključno do 22. novembra 2019. godine na propisanim obrascima, čitko i detaljno popunjeni. Sportske organizacije koje ne dostave svoj program do navedenog roka neće ući u razmatranje o dodeli sredstava za 2020. godinu.

Organizacije u oblasti sporta dužne su da se pridržavaju sledećih zakonskih odredaba:

Nosilac programa mora da:

 • bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom
 • da ima usaglašen statut sa Zakonom o sportu
 • isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj (neprofitnoj) osnovi, ako Zakonom o sportu nije drugačije određeno
 • da ima sedište na teritoriji opštine Kula
 • da je direktno odgovoran za realizaciju programa
 • da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana
 • da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe
 • da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom o sportu
 • raspolaže kapacitetima za realizaciju programa
 • bude član (neposredni ili posredni) onog nacionalnog granskog sportskog saveza preko koga se ostvaruje opšti interes u određenoj grani sporta u skladu sa Pravilnikom o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, br. 95/16 i 45/18)

Nosilac programa ne može da:

 • bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti
 • ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja
 • bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu

Nosilac programa ne sme da:

 • bude u konfliktu interesa
 • namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikaže podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da da sve potrebne informacije

Na osnovu prethodnih iskustava iz dostavljenih programa za 2019. godinu, upozoravamo sportske organizacije da:

 • u finansijsku tabelu navedu samo onaj iznos koji potražuju od Opštine Kula i to sa pojedinačnim stavkama i ukupnim iznosom na kraju tabele
 • u tekstualnom delu navedu konkretne aktivnosti programa (npr. koje takmičenje, gde i kada se održava, rang takmičenja, uzrasnu kategoriju učesnika, trenažni proces, broj učesnika (sportista, stručnog osoblja i sl.)
 • da nakon rešenja opštine o dodeli sredstava usklade finansijski deo programa sa iznosom dodeljenih sredstava, odnosno da pre potpisivanja ugovora dostave revidiran program.

Obrazac za Predlog Godišnjeg programa za 2020. godinu

Raspodela sredstava sportskim organizacijama sa teritorije opštine Kula za 2019. godinu