(VIDEO) Novogodišnji intervju sa direktorom JKP Komunalac Vrbas Sinišom Adamovićem

1962

VRBAS - U velikom novogodišnjem intervjuu direktor Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Vrbas Siniša Adamović govorio je o aktivnostima koje su realizovane tokom 2019. godine, ali i o velikim projektima koje možemo da očekujemo već u narednim mesecima.

Poslovna 2019. godina je za nama. Kakve je rezultate Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Vrbas postiglo u prethodnih 12 meseci? Da li je realizovano sve što je predviđeno Planom i programom?

Siniša Adamović: Poštujući usvojeni Plan i program, poslovna 2019. godina je ispunjena u celosti onako kako je i planirano. Sve aktivnosti, kako u pogledu prihodne, tako i rashodne strane su realizovane. Ostvarena je i dobit koja je potvrđena od strane osnivača. Možemo reći da je 2019. godina, sa poslovnog aspekta Javnog komunalnog preduzeća “Komunalac”, bila uspešna, puna obaveza i aktivnosti, izazova koji su se javljali i koji se na neki način prenose i u narednu godinu. Posao koji smo završili 31. decembra, odmah smo nastavili 01. januara, tako da nema prekidanja, nego kontinuitet koji je stalan i trajan.

 

Da pođemo od Poslovne jedinice „Vodovod i kanalizacija“. Šta je urađeno, a šta je neophodno uraditi kako bi tehnološki, ceo proces bio zaokružen?

Siniša Adamović: Pre svega, moram da istaknem činjenicu da smo konačno došli na prag potpune implementacije programa na unapređenju vodosnabdevanja koji smo potpisali sa Nemačkom razvojnom bankom KfW, zajedno sa osnivačem Opštinom Vrbas, pod patronatom Republike Srbije i Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu. U 2020. godini konačno će biti započeti radovi na spajanju Savinog Sela i Kucure na vodozahvat. Krajem 2020. godine će započeti i radovi na samom vodozahvatu u cilju proširenja kapaciteta, izgradnje novog rezervoara i opremanja vodozahvata, da bi mogao u potpunosti kontinuirano da vodom za piće snabdeva kako grad Vrbas, tako i ta dva naseljena mesta.

Paralelno sa tim glavnim kapitalnim projektom, Poslovna jedinica “Vodovod i kanalizacija” svakodnevno obavlja sve svoje redovne zadatke na održavanju i zanavljanju vodovodne i kanalizacione mreže, praćenju njenog stanja, kontinuiranoj zameni merača protoka vode, kako individualnih, tako i kolektivnih.

Istovremeno sa ovim aktivnostima u PJ „Vodovod i kanalizacija, pod rukovodstvom Miroslava Fejse, došli smo u situaciju da kod Kancelarije za javna ulaganja Republike Srbije podnesemo dokumentaciju i dobijemo preliminarno odobrenje da možemo da računamo na sredstva za pripajanje preostala tri naseljena mesta, Bačkog Dobrog Polja, Zmajeva i Ravnog Sela na postrojenje za proizvodnju vode u Vrbasu i da sva naseljena mesta do 2022. godine budu povezana i imaju isti kvalitet vode kao Vrbas. Od Kancelarije za javna ulaganja je u prvoj fazi opredeljeno dva miliona evra, zatim još dva miliona u aprilu i maju 2020. godine i ta sredstva će se koristiti za pripajanje preostalih naseljenih mesta i delimično za rekonstrukciju dela vodovodne i kanalizacione mreže u Vrbasu. Završni deo od dva miliona evra, koji je takođe najavljen da će biti odobren od strane Kancelarije za javna ulaganja, bio bi iskorišćen za povezivanje naseljenih mesta Savino Selo i Kucura na kanalizacionu mrežu. Time bi se svih pet naseljenih mesta povezalo na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i povećao bi se broj korisnika.

To su kapitalni zahvati koje JKP Komunalac Vrbas radi zajedno sa osnivačem Opštinom Vrbas, uz pomoć već navedenih subjekata. Nadamo se da će u 2020, a isto tako i u 2021. i 2022. godini biti sprovedeno ono što je planirano i da zaključno sa tim rokom dođemo u situaciju da svi korisnici na teritoriji opštine Vrbas imaju isti kvalitet usluge, kako po pitanju pijaće vode, tako i po pitanju odvođenja otpadnih voda ka Centralnom postrojenju koje bi trebalo da ove godine počne sa radom.

 

Kako teče i u kojoj je fazi realizacija Programa s Nemačkom razvojnom bankom?

Siniša Adamović: U decembru 2019. godine raspisan je javni poziv od strane konsultanta, firme “Setek” koju je Nemačka razvojna banka angažovala za sprovođenje ovog programa. Ponuđači za radove na trasi od Vrbasa do Savinog Sela dugoj 14 kilometara, bili su na terenu, predali su svoje ponude i u toku januara meseca će se izvršiti evaluacija, nakon čega sledi odabir najpovoljnijeg izvođača. Očekujemo da negde u martu mesecu počnu radovi na kopanju trase i postavljanju cevi.

“Setek” je istovremeno raspisao i tender za nabavku opreme za tu istu trasu i javila su se četiri ponuđača. Paralelno sa ovim, i taj tender će biti završen negde u februaru da bi oprema mogla da bude isporučena tokom radova i polagana odmah, jer je jedan od osnovnih uslova Nemačke razvojne banke da oprema koja se nabavlja odmah bude i postavljena.

 

Sve što ste nabrojali iziskuje značajna finansijska sredstva. Kako „Komunalac“ uspeva da obezbedi sredstva za ove namene?

Siniša Adamović: Finansijska sredstva se kontinuirano obezbeđuju kroz, pre svega, redovno funkcionisanje poslovanja preduzeća, kroz naplatu usluga. Treba istaći, pre svega, potrošače koji redovno izmiruju svoje obaveze prema JKP “Komunalac”, jer će samo na takav način preduzeće doći do neophodnih sredstava, uz eventualne finansijske aranžmane sa poslovnim bankama. U suštini, nismo ni ranijih godina bežali od toga da koristimo kreditne aranžmane. Naravno da ćemo na takav način funkcionisati i u budućnosti, ali sve u cilju poboljšanja uslova i pružanja usluga prema krajnjim potrošačima.

 

Može se reći da su korisnici usluga korektni, ali šta bi se desilo ako, kojim slučajem, ne bi izmirivali svoje obaveze?

Siniša Adamović: Ukoliko bi došlo do takvog stava potrošača prema JKP “Komunalac”, to bi dovelo do nesrazmera između obaveza koje prate preduzeće na dnevnoj bazi i obaveza koje građani ne izmiruju. Ni jednog momenta ne razmatramo takvu situaciju kao moguću jer je stepen naplate apsolutno korektan. Potrošači uredno izmiruju svoje obaveze i zbog toga im se zahvaljujemo.

Što se tiče onih koji ne izmiruju svoje obaveze, tu jednostavno nemamo neki preveliki manevar. Sve obaveze koje imamo prema našim dobavljačima moramo da izmirujemo pod pretnjom prinudne naplate. Na taj način bismo i mi morali da postupamo prema našim potrošačima. Ukoliko dođemo u situaciju da moramo da naplatimo prinudnim putem, to ćemo i uraditi.

 

Kada bi došlo do takve situacije, to bi bila ujedno i šteta za sve druge korisnike koji redovno isplaćuju.

Siniša Adamović: Naravno, jer se onda smanjuje mogućnost ulaganja u održavanje sistema na postojećem nivou i poboljšanja kroz nova ulaganja u opremu i stanje mreže. Dolazilo bi do onog što ne želimo da se dešava, a to su češći kvarovi, ispadi i nemogućnost hitnih intervencija. Bio bi otežan rad, a samim tim i lošiji kvalitet usluga koje bi se pružale potrošačima.

 

Da li se i u kom segmentu prepliću delatnosti Centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda, koje uskoro treba da počne sa radom, i JKP „Komunalac“ Vrbas?

Siniša Adamović: Poznato je da bi to postrojenje trebalo u toku 2020. godine da bude predato u nadležnost lokalnim samoupravama Vrbasa i Kule. Ono što je u ovom trenutku apsolutno izvesno je da će Postrojenje za preradu otpadnih voda biti vezano, kako za JKP “Komunalac” Vrbas, tako i za “Komunalac” iz Kule i “Vodovod” iz Crvenke, odnosno da će koristiti naše baze podataka o korisnicima, fakturisanoj i isporučenoj vodi i fakturisanoj i naplaćenoj kanalizaciji. Svi ti podaci će biti preplitani između ova tri komunalna preduzeća i novoformiranog regionalnog komunalnog preduzeća. Pred nama je ozbiljan izazov jer se radi o nečemu što do sada nije implementirano na teritoriji Republike Srbije, a i šire.

Imajući u vidu zamisli tima angažovanog od strane Evropske delegacije, koji prati implementaciju tog postrojenja, veliki deo operative će biti faktički u rukama javnih komunalnih preduzeća, koja će uslužno vršiti delatnosti za regionalno preduzeće, a međusobno će ugovorima o pružanju usluga biti regulisana prava i obaveze i jednih i drugih subjekata.

Ono što je najbitnije, a možda i najvažnije za potrošače je činjenica da će se sa radom CPPOV pojaviti i jedna nova naknada, naknada za prečišćavanje otpadne vode, koja će faktički predstavljati prihod postrojenja, odnosno cenu koštanja usluge koju će postrojenje pružati. Mi još uvek ne znamo koja je krajnja cena te naknade, ali ona će biti sastavni deo cene koštanja kubika vode isporučene na teritoriji opština Vrbas i Kula.

 

Kako biste ocenili rad PJ „Čistoća“ u godini za nama?

Siniša Adamović: Apsolutno sam zadovoljan svime što je postignuto. Ispunjeni su svi zadaci. Zadovoljan sam radom „Zimske službe“, jer je bilo dosta snežnih dana. Istovremeno su ispunjeni svi planovi koji se tiču higijene grada, odnošenja smeća, upravljanja deponijom na pravilan način, pa nije dolazilo do zapaljivanja, kao što se ranije dešavalo u letnjim mesecima.

Kada je reč o poslovima koji se tiču „Zelenila“ imali smo bujnu vegetaciju u aprilu, maju i junu i samim tim i dosta posla na košenju i orezivanju. To je iziskivalo i angažovanje dodatne radne snage da bi se sve postiglo. Kada se sagledaju svi aspekti, možemo biti u celini zadovoljni jer su svi zadaci ispunjeni.

Govoreći o “Čistoći”, ne treba zaboraviti ni “Kapelu”. Imali smo više od 350 sahrana na teritoriji opštine Vrbas, što je iziskivalo značajan napor od strane zaposlenih, sa brojem ljudi kojim raspolažemo, ali je sve završeno onako kako to i nalaže sam čin ovog posla. Uz to, možemo i da se pohvalimo da smo počeli i odmakli sa poslovima na uređenju Gradskog groblja u Vrbasu koje sada ima dosta drugačiji izgled, sa do sada zamenjenim delom zida i prilaza samom groblju. Nastavićemo sa tim aktivnostima i u 2020. godini.

Moram da istaknem ono što sam isticao i ranije, veliki problem sa Gradskim grobljem je pitanje eksproprijacije, odnosno pitanje obezbeđivanja prostornog širenja groblja na planski način. Činjenica je da smo krajem 2018. godine dobili mali deo zemlje i to isparcelisali i prodali tokom 2019. godine, ali bismo sada već morali, zajedno sa osnivačem, da razmišljamo o proširenju kapaciteta Gradskog groblja.

Što se tiče pijaca u Vrbasu, one sada već funkcionišu po uhodanom sistemu. Tokom 2019. smo preuzeli pijacu u Kucuri i trebalo bi u 2020. godini da izvršimo određena ulaganja, pošto je načeta zubom vremena. Tezge su dosta stare i istrošene, treba i da postavimo nadstrešnicu, bar u jednom delu. Pijaca u Zmajevu je u mnogo boljem stanju, održavana je od strane Mesne zajednice i predata na upravljanje “Komunalcu”. Tamo za sada nema potrebe za bilo kakvim dodatnim ulaganjem.

Kada je u pitanju oprema, treba istaći da smo uspeli da neke stvari zanovimo, odnosno da ih dovedemo u funkcionalno stanje. Nešto smo uspeli i da kupimo novo, sve prema datim finansijskim mogućnostima i potrebama koje se javljaju tokom vremena. Ono što je neophodno nabaviti u “Komunalcu” je pre svega “kanal džet”, cisterna za održavanje kanalizacionih sistema, jer je postojeća stara preko 35 godina. Što se tiče opreme, u planu su nabavke još jednog pogrebnog vozila i jedne platforma za rad na visini.

 

JKP „Komunalac“ Vrbas sproveo je više edukativnih akcija, konkursa i radionica na temu zaštite voda i životne sredine. Preduzeće se, takođe uključilo u brojne projekte i akcije koje su drugi subjekti organizovali. Pomagalo se pojedincima, udruženjima, ustanovama i drugim preduzećima, koliko je to bilo moguće. Koliko su bitne ovakve aktivnosti za „Komunalac“?

Siniša Adamović: To je ona lepša strana medalje, da pored održavanja sistema pružanja redovnih usluga, činjenice da sve funkcioniše normalno, da nema ispada u pružanju usluga, možemo da pružimo i nešto više od toga, odnosno da možemo da se pojavimo i na nekim drugim poljima. U brojnim aktivnostima smo uzeli učešće, inicirani radom Sektora za marketing koji se na neki način stara o tome da održavamo kontakt i sa drugim faktorima na teritoriji opštine Vrbas, sa predškolskom ustanovom, školama, bibliotekom, muzejom, ali i šire.

Taj deo priče je onaj zlatni sjaj koji pruža osećaj kada dobijemo povratnu informaciju o tome da je “Komunalac” uradio neku dobru, humanitarnu i zdravu stvar. Taj glas prija svakome od nas u preduzeću, jer onda nismo samo puki izvršioci i naplaćivači usluga, nego i zdrav, odgovoran, činilac u lokalnoj zajednici u kojoj funkcionišemo.

Naravno da ćemo se truditi u svakoj narednoj godini da pomognemo i pojedincima i kolektivima u okvirima onoga što možemo, ili što je planirano, i kroz učešće na raznim manifestacijama. Bitno je da smo prisutni, da ne bežimo od nekog zadatka ili molbe i da budemo i na takav način dobri ovoj lokalnoj zajednici.

 

U Komunalcu uspešno radi i Sektor za prostorno planiranje, urbanizam i projektovanje.

Siniša Adamović: U velikom broju slučajeva se ljudi iz Vrbasa i van Vrbasa obraćaju “Komunalcu” upravo za potrebe poslova koji se tiču urbanističkog dela. Cena usluge koju pruža “Komunalac” je znatno povoljnija u odnosu na neke druge projektne biroe. Ono što se uradi je apsolutno kvalitetno. O tome svedoči i činjenica da našeg urbanistu pozivaju i u razne opštinske i međuopštinske komisije, gde učestvuje u radu drugih tela.

 

Kako ocenjujete saradnju sa osnivačem, Opštinom Vrbas?

Siniša Adamović: Saradnja je u potpunosti dvosmerna. Kroz komunalno preduzeće i osnivač ima svoj odraz. Ako komunalno preduzeće funkcioniše na jedan normalan, zdrav i ispravan način, onda je to znak da je i lokalna samouprava takva prema svojim građanima. S druge strane, mi kao komunalno preduzeće imamo niz obaveza prema osnivaču sa kojim imamo potpisane ugovore o pružanju usluga u korist građana, tako da ta saradnja mora biti konstantna i u potpunosti dvosmerna.

 

Da li ste zadovoljni saradnjom sa potrošačima?

Siniša Adamović: Zadovoljan sam saradnjom. Odnos sa potrošačima je potpuno transparentan, otvoren, nemamo nikakvih tajni u pogledu usluga koje pružamo. Naša vrata su otvorena za sve i prijem stranaka je gotovo svakodnevan.

 

Vaša poruka potrošačima

Siniša Adamović: Želim potrošačima srećnu i uspešnu 2020. godinu i da nam uvek ukazuju na probleme koje eventualno imaju, bez ikakvog ustručavanja. Njihova pomoć i sugestije su nam jako značajne. Tu smo da pružamo usluge za koje smo osnovani i trudićemo se da ih u potpunosti i kvalitetno vršimo.

 

Kakvi su planovi za 2020. godinu?

Siniša Adamović: Posebno bih voleo da istaknem činjenicu da ćemo konačno u 2020. godini videti konkretne radove na nečemu o čemu pričamo od 2017. godine, na unapređenju vodosnabdevanja tj. obezbeđivanju pitke vode za sva naseljena mesta u vrbaskoj opštini, i mislim da će to obeležiti godinu. Pripreme jesu trajale dugo, ali su bile neminovne jer su tako diktirane od strane finansijera. To je sada iza nas, a pred nama su konkretni radovi i konkretna dela.

Više informacija o radu Komunalca potražite na Facebook stranici JKP Komunalac Vrbas ili na sajtu komunalacvrbas.rs.