Opština Kula subvencioniše kamatu poljoprivrednicima

268

Raspisan Javni poziv poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Kula zainteresovanim za subvencionisanje kamate ili naknade za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – nabavku obrtnih sredstava u 2020. godini.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Na osnovu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kula za 2020. godinu, raspisan je Javni poziv poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Kula zainteresovanim za subvencionisanje kamate ili naknade za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – nabavku obrtnih sredstava u 2020. godini.

Javni poziv se upućuje registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Kula koji su zainteresovani za poljoprivredne kratkoročne kredite kod poslovnih banaka za nabavku obrtnih sredstava, na period od 12 meseci, uz učešće opštine u subvencionisanju kamate i/ili naknade, u visini 100 %.

Ukupna sredstva za subvencionisanje kamata i/ili naknada na odobrene kratkoročne kredite iznose 4.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu opštine za 2020. godinu.

Iznos kredita isplaćuje poslovna banka podnosiocu zahteva u minimalnom iznosu od 100.000,00 dinara i maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 dinara, sa rokom otplate 12 meseci, bez valutne klauzule.

Prijave za učešće na javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom podnose se predajom na pisarnici Uslužnog centra Opštinske uprave Kula (pult pisarnice), Lenjinova 11, Kula, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za subvencionisanje kamata i/ili naknada za kratkoročne poljoprivredne kredite za 2020. godinu“. Prijave koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti prihvaćene.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava a najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Tekst javnog poziva biće objavljen na internet stranici opštine www.kula.rs i na oglasnim tablama mesnih zajednica.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 025/751-187

Ovde možete preuzeti Javni poziv

Ovde možete preuzeti prijavu