ODŽACI – Obaveštenje za poreske obveznike – četvrta akontacija

575

Obavešatavaju se poreski obveznici, pravna lica, fizička lica i preduzetnici da četvrta akontacija za plaćanje lokalnih prihoda, poreza na imovinu, naknade za zaštitu životne sredine, lokalne komunalne takse, naknade za zauzeće javne površine dospeva 16.11.2020. godine. Uplatnice za nezmirene obaveze za lokalne prihode biće dostavljenje na kućne adrese.

Ovim putem obaveštavamo poreske obveznike koji imaju neizmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, samodoprinosa od poljoprivrede, lokalnu komunalnu taksu da mogu u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate-reprogram i ostvariti pravo da im se otpiše 50 % kamate na taj dug.

U periodu plaćanja dugovanog poreza na rate poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate reprograma utvrđene rešenjem Odeljenja za finansije i javne prihode.

Fizička lica – vlasnici nepokretnosti kod kojih je došlo do promena vlasništva nekretnina u obavezi su da podnesu nove poreske prijave u što kraćem roku.

Sve informacije o visini duga i zahtev za odlaganje dugovanog poreza građani mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Odžaci, Odeljenje za finansije i javne prihode, kancelarija broj 15, 19 i 20 u vremenu od 07 do 15 časova.