KULA – Zaključak Štaba za sportiste i klubove

524

Štab za vanredne situacije opštine Kula, u cilju smanjena rizika aktuelne epidemiološke situacije, a u vezi omogućavanja nastavka treninga i takmičenja vrhunskih sportista i ostalih sportista (klubova) u sistemu sporta doneo je Zaključak kojim se omogućava trening vrhunskih sportista i ostalih sportista ( klubova) u sistemu sporta Republike Srbije na teritoriji opštine Kula u svim sportskim objektima na teritoriji opštine Kula, (u objektima na otvorenom i zatvorenom prostoru) kao i takmičenja koja su definisana kalendarom takmičenja.

Treninzi sportista mogu se održavati ukoliko se od strane svih subjekata (sportisti, treneri, ovlašćena lica sportskih klubova, ovlašćena lica sportskih objekata) omogući pridržavanje sledećih mera prevencije:

1. Sportisti pri dolasku, odlasku i tokom treninga treba da se pridržavaju sledećih mera prevencije:

 • sportistima i trenerima se preporučuje da na trening dolaze pojedinačno po mogućnosti u opremi za trening uz izbegavanje korišćenja prostorija svlačionice,
 •  korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine,mogyće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije;
 • kada god je mogyće treninge treba organizovati na otvorenom terenu;
 • tokom pojedinačnih treninga preporučuje se da sportisti drže razmak od minimum 5 metara;
 • za treninge u kontaktnim sportovima gde nije mogyće držati fizičku distancu između trenera i sportista, preporučuje se da uvek isti trener i sportista odrade trening;
 •  sportisti treba da koristite svoja lična sredstva za higijenu (sapuni, peškir i drugo);
 • tokom treninga sportista treba da koristi samo svoju bocu za vodu ,sportsko piće, proteine ne treba da deli ni sa kim drugim (isto se odnosi i na hranu koju eventualno koristi tokom treninga);
 • kada nije na treningu, sportista treba da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije.

2. Organizatori treninga u saranji sa odgovornim licima i rukovodstvom sportskih objekata treba da se pridržavaju sledećih mera prevencije:

 •  za svaki trening treba da se uspostavi sistem vođenja evidencije treniranja (podaci o treneru, sportistima, tehničkom osoblju i drugom osoblju koji učestvuje u realizaciji treninga,; vreme treniranja, mesto izvođenja treninga);
 •  pri dolasku na trening, organizator treninga treba da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, ostalog tehničkog i drugog osoblja koje učestvuje u realizaciji treninga o postojanju nekog od simptoma koji može ukazati na infekciju virusom (temperatura, kašalj, malaksalost, otežano disanje i dr.), te ukoliko postoji bilo koji simptom sportista ne bi trebalo da bude pušten u objekat, odnosno sportista treba da se udalji sa treninga i uputi nadležnom lekaru;
 •  ukoliko se tokom treninga pojavi bilo koji simptom koji ukazuje na COVID — 19 infekciju bilo kog sportiste, trenera, tehničkog ili drugog osoblja na treningu, trening treba da se odmah prekine, a osoba sa simptomima uputi lekaru;
 •  organizator treninga treba da obezbedi posebnu korpu u koju se bacaju sva potrošena plastična i druga ambalaža, kao i papirne maramice — ubrusi i čiji sadržaj se, nakon treninga, stavlja u posebno zatvorenu plastičnu kesu koja se potom odlaže kao komunalni otpad;
 •  u sportskom objektu gde se trening održava ili se taj objekat koristi pri održavanju treninga treba da budu postavljena sredstva za dezinfekciju ruku;
 •  pre početka i nakon završetka treninga, organizator treninga treba da dezinfikuje fiksirane sportske sprave koje su korišćene pri treningu sportista;
 •  pre i nakon svakog treninga sve lopte, kao i drugi sportski rekviziti koji se koriste na treningu treba da budu dezinfikovani sredstvom sa najmanje 70% alkohola;
 •  organizator treninga treba da o svakom održanom treningu vodi posebnu evidenciju u kojoj se moraju navesti imena svih osoba koje su bile prisutne radi naknadnog, eventualnog, epidemiološkog praćenja kontakata;
 •  organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom sportskih objekata treba da obezbede da vremenski razmak u rasporedu između dva treninga bude minimalno 15 minuta;
 •  sve zatvorene prostorije koje koriste sportisti, treneri, tehničko ili drugo osoblje treba da budu redovno provetravane prirodnim putem, otvaranjem vrata i prozora, a ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju prozori mogu biti stalno otvoreni, kako bi se obezbedila prirodna ventilacija;
 •  upotreba centralne klimatizacije nije dopuštena;
 •  sva lica koja rade u objektima koje koriste sportske ekipe ,treba sve vreme da nose zaštitne maske i poštuju sve ostale utvrđene mere prevencije u radi sprečavanja širenja COVID-19 .

3. Vreme trajanja treninga

 •  Vreme trajanja treninga do 20 časova radnim danima i vikendom.
 •  Vreme održavanja takmičenja u skladu sa ranije definisanim kalendarom.

Zaključak možete preuzeti ovde.