Počinje upis dece u Predškolsku ustanovu “Bambi”

1753

Upis dece u Predškolsku ustanovu „Bambi“ Kula, u radnu 2021/2022 godinu obavljaće se isključivo elektronskim putem, putem e Uprave (eVrtić).

Foto: B. Grbić, fotopres.com

Predškolska ustanova „Bambi“ Kula će raspisati Konkurs za upis dece u radnu 2021/2022 godinu u skladu sa raspoloživim smeštajnim kapacitetima.

Od 01.04.2021 godine, odnosno od dana otvaranja konkursa, biće dostupna usluga eVrtić.

ROKOVI

PRIJEM ZAHTEVA vršiće se u periodu od: 01.04. do 16.04.2021. godine.
PRELIMINARNE LISTE biće objavljene do 30.06.2021. godine
ŽALBENI ROK: 8 dana od dana objavljivanja preliminarne liste
RAZMATRANjE ŽALBI: 15 dana od dana isteka roka za žalbu

ORGANIZACIJA RADA SA DECOM – VASPITNE GRUPE

U Predškolsku ustanovu „Bambi“ Kula u radnu 2021/2022 godinu može da se upiše dete na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, i to:

 • na celodnevni boravak deca od 6 meseci do polaska u školu,
 • na poludnevni boravak deca od pet godina do polaska u školu i
 • na poludnevni boravak deca od tri do pet godina.

Roditelji, odnosno zakonski zastupnici, koji konkurišu za prijem dece u pripremni predškolski program u trajanju od 4 sata, u zahtevu treba da naglase da su zainteresovani za taj oblik rada.

POSTUPAK ZA PRIJAVU PREKO SAJTA

Predškolske ustanove “Bambi” Kula

(www.pubambi-kula.com)

Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, moći će aplicirati preko sajta Predškolske ustanove “Bambi” Kula na sledeći način:

Na početnoj stranici biće postavljen link za upis. Potrebno je da podnosilac zahteva klikne na navedeni link, koji vodi direktno na formular za prijave za Predškolsku ustanovu “Bambi” Kula. Popunjavanjem navedenog formulara izvršili ste prijavu nakon čega se dobija EGN broj, kao potvrda prijave.

Portal eUprave biće aktiviran prvog dana početka konkursa za upis dece od kada će i biti postavljen link za upis.

SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE

Prijavu elektronskim putem mogu podneti svi zainteresovani roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, s tim da roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici koji pripadaju nekoj od osetljivih kategorija moraju dostaviti dokaz kojim potvrđuju kojoj osetljivoj kategoriji pripadaju.

Dokaz kojim potvrđujete status, moći ćete dostaviti:

 • putem elektronske pošte (skeniran ili fotografisan dokument) na mejl adresu [email protected] uz obavezno navođenje “Dopuna dokumentacije”.

Molimo Vas da u elektronskoj pošti navedete ime i prezime deteta za koje konkurišete, matični broj deteta i da dokument stavite u prilog.

 • lično u prostorijama PU „Bambi“ Kula,Josipa Kramera 19

Dokumenta kojim se dokazuje status deteta/porodice iz osetljivih grupa:

1.Deca žrtve nasilja u porodici

 • Rešenje o stavljanju pod starateljstvo ili rešenje o smeštaju u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite (dokument izdaje Centar za socijalni rad)

2. Deca iz porodica koja koriste pravo na novčanu socijalnu pomoć ili pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć i deca bez roditeljskog staranja;

 • rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć, rešenje o stavljanju pod starateljstvo ili rešenje o smeštaju u hraniteljsku porodici ili ustanovu socijalne zaštite.

Deca iz socijalno nestimulativnih sredina i deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj

 • Preporuka (izdaje Centar za socijalni rad)

3. Deca samohranih roditelja

 • izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva
 • izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo

4. Deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju;

 • Mišljenje Komisije sa procenom potrebe za pruženje dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu (Izdaje ga Interresorna komisija)

5. Deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju

 • Mišljenje Komisije sa procenom potrebe za pruženje dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu (Izdaje ga Interresorna komisija)

6. Deca teško obolelih roditelja

 • Potvrda (izdaje Dom zdravlja)

7. Deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica

 • Rešenje o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili rešenje o priznavanju statusa izbeglog, prognanog ili raseljenog lica (Izdaje ga Uprava za boračko-invalidsku zaštitu, odsek za izbegla, prognana ili raseljena lica)

8. Deca preložena od strane Centra za socijalni rad

 • Preporuka za upis dece (izdaje Centar za socijalni rad)

Za roditelje/druge zakonske zastupnike iz sledećih kategorija potrebno je dostaviti na prethodno navedeni način sledeća dokumenta kojima se dokazuje radno-pravni status roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika:

1.Za studenta-Potvrda o redovnom studiranju za tekuću školsku godinu
2. Za roditelje zaposlene u inostranstvu:

 • Potvrda o zaposlenju koju je overio sudski tumač original ili
 • Original ili kopija ugovora o radu

Obrada zahteva primljenih preko elektronskog servisa vršiće se prema datumu prijema zahteva. Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, biće obavešteni o rezultatima konkursa putem spiskova istaknutih na vrtićima i na sajtu Ustanove.

SVE INFORMACIJE U VEZI SA UPISOM DECE MOGU SE DOBITI SVAKOG RADNOG DANA U PERIODU 08.00 DO 13.00 ČASOVA NA BROJEVE TELEFONA:

025/ 729- 990
064 152 7445 Marica Mecek
064 803 8654 Biljana Perović