Donet Pravilnik o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece, zahtev se podnosi Centru za socijalni rad

175

Opštinsko veće opštine Kula donelo je Pravilnik o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji opštine Kula, kojim se uređuju uslovi, način i kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece.

Kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece su:

-da roditelji, odnosno bar jedan od roditelja, staratelji, usvojioci, ili hranitelji imaju državljanstvo Republike Srbije,

-da dete za koje se podnosi zahtev ima državljanstvo Republike Srbije,

– da je dete za koje se podnosi zahtev mlađe od 18 godina,

-da roditelji/staratelji, i dete za koje se podnosi zahtev imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva,

-da troškovi lečenja deteta, troškovi operativnih zahvata, troškovi za nabavku lekova, ortopedskih pomagala, sprovođenja dijagnostičkih postupaka i troškovi drugih medicinskih procedura nisu obuhvaćeni u potpunosti, ili su delimično obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem preko RFZO-a, već je porodica prinuđena da ih snosi iz ličnih razloga.

Zahtev se podnosi na odgovarajućem obrascu i mora biti svojeručno potpisan od strane podnosioca zahteva, a uz njega ide i Izjava. Uz zahtev se prilaže:

-uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva,

-uverenje o državljanstvu Republike Srbije deteta,

-uverenje o prebivalištu deteta,

-procena, potvrda ili mišljenje doktora medicine, specijalista pedijatrije da dete bolujeod retke ili teške bolesti,

-fotokopije medicinske dokumentacije,

-potpisana izjava od strane podnosioca zahteva da lečenje deteta ili poboljšanje kvaliteta života deteta u zahtevanoj meri nije ostvarena u celosti ili delimično putem obaveznog zdravstvenog osiguranja preko RFZO-a, ili nekim drugim putem.

Zahtev se može podneti samo za lečenje, lekove, medicinske procedure, dijagnostike i pomagala koja se preporučuju, naučno su dokazana i prihvaćena u praksi, kao i da ne predstavljaju eksperimentalne oblike lečenja. Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad opštine Kula, uz prateću dokumentaciju.

Izjavu možete preuzeti OVDE

Zahtev možete preuzeti OVDE

Pravilnik možete preuzeti OVDE