Sportski odbor pozvao sportske organizacije da dostave godišnje programe za 2022. godinu

121

Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije pozvao je danas sportske organizacije sa teritorije opštine Kula dostave svoje godišnje programe za 2022. godinu.

Ilustracija / Foto: M. V.

Programi moraju biti dostavljeni zaključno do 15. maja 2021. godine na propisanim obrascima, čitko i detaljno popunjeni. Sportske organizacije koje ne dostave svoj program do navedenog roka neće ući u razmatranje o dodeli sredstava za 2022. godinu.

Prijava se podnosi na Obrascu 1, Aplikacioni formular – Predlog godišnjih programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2022 godini. Formular se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Kula: www.kula.rs a predaje se na Pisarnici Opštine Kula do 15.05.2021. godine do 14:00 časova u zatvorenoj koverti, na adresu: Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije, ul. Lenjinova br. 11, sa naznakom: „NE OTVARATI“ – „Predlog Godišnjih programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2022 godini“

Organizacije u oblasti sporta dužne su se pridržavati sledećih zakonskih odredaba:
Nosilac programa mora da:
• bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom;
• da ima usaglašen statut sa Zakonom o sportu;
• isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj (neprofitnoj) osnovi, ako Zakonom o sportu nije drugačije određeno;
• da ima sedište na teritoriji opštine Kula;
• da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
• da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
• da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe;
• da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom o sportu;
• raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
• bude član (neposredni ili posredni) onog nacionalnog granskog sportskog saveza preko koga se ostvaruje opšti interes u određenoj grani sporta u skladu sa Pravilnikom o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, br. 95/16 i 45/18).

Nosilac programa ne može da:
• bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
• ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun,poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
• bude u poslednje dvegodine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojavau sportu.
Nosilac programa ne sme da:
• bude u konfliktu interesa;
• namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikaže podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da da sve potrebne informacije;
Na osnovu prethodnih iskustava iz dostavljenih programa za prethodne godine, upozoravamo sportske organizacije da:
• u finansijsku tabelu navedu samo onaj iznos koji potražuju od opštine Kula i to sa pojedinačnim stavkama i ukupnim iznosom na kraju tabele;
• u tekstualnom delu navedu konkretne aktivnosti programa (npr. koje takmičenje, gde i kada se održava, rang takmičenja, uzrasnu kategoriju učesnika, trenažni proces, broj učesnika (sportista, stručnog osoblja i sl.);
• da nakon rešenja opštine o dodeli sredstava usklade finansijski deo programa sa iznosom dodeljenih sredstava, odnosno da pre potpisivanja ugovora dostave revidiran program.

ovde možete pogledati Godišnji program organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju interesi građana u oblasti sporta u 2021. godini