LOKALNA STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA LAG „SRCE BAČKE“ OCENJENA NAJVIŠIM OCENAMA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

144

Višemesečni trud i angažovanje, rad ne terenu, razgovori sa zainteresovanim lokalnim akterima, priređivanje radionica na različite društvene teme, više od 30 sastanaka u otežanim uslovima epidemije, organizovanje poseta, skupova, manifestacija i drugih vidova interakcije, sve je to doprinelo da Lokalna strategija ruralnog razvoja koju je LAG izradio za terirorije opština Kula i Vrbas bude ocenjena najvišim ocenama od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ovim je LAG „Srce Bačke“ praktično akreditovan kao jedno od 21 partnerstava za ruralni razvoj koje deluju na teritoriji Republike Srbije.

Važnost pozitivne ocene Strategije ogleda se u mogućnosti da LAG-ovi apliciraju za sredstva iz IPARD Programa i to za mere namenjene sprovođenju usvojenih strategija (realizacija projekata opisanih u Strategiji) ali i za jačanje kapaciteta samih organizacija. LAG-ovima se pruža mogućnost da kroz implementaciju manjih lokalnih projekata unapređuju kvalitet života u ruralnim područjima tako što će vršiti organizaciju društvenih i kulturnih manifestacija, učestvovati na domaćim i međunarodnim sajmovima, vršiti nabavku opreme za zajedničko korišćenje, vršiti renoviranje i adaptacije javnih objekata, unapređenje javnih prostora i turističkih lokaliteta, izrađivati nacrte planova i strateških dokumenata za potrebe lokalnih samouprava i slično, a sve kroz LEADER pristup.


U zemljama EU, LEADER pristup i LAG-ovi funkcionišu više od 30 godina i do sada su pokazali veoma dobre rezultate. Iskustva Češke, Poljske, Slovenije i drugih zemalja EU iz oblasti LEADER-a pokazuju da su LAG-ovi motor razvoja manjih sredina i da je saradnja i razumevanje između javnog, privatnog i civilnog sektora, koju LAG sprovodi uz inovacije, multisektorski pristup, umrežavanje i povezivanje svih ključnih lokalnih aktera, najbolji mogući način za unapređenje kvaliteta života svih stanovnika jedne mikro regije.