“Naše mišljenje – naš Dunav”

113

Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) je međunarodna organizacija koju čini 15 zemalja i Evropska unija. Formirana je 1998. godine. Krajnji cilj ICPDR-a je primena Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (Konvencija o zaštiti reke Dunav), a misija je promovisanje i koordinacija održivog i ravnomernog upravljanja vodama, uključujući zaštitu, unapređenje i racionalno korišćenje voda u korist zemalja, stanovnika, biljnog i životinjskog sveta Dunavskog sliva.

Izvor: agrofin.rs

Savezna Republika Jugoslavija (SCG) je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav (Zakon o potvrđivanju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav, „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/03). SCG je postala punopravni član ICPDR-a 19. avgusta 2003.godine. Republika Srbija je preuzela od SCG obaveze vezane za sliv reke Dunav.

Kako je najbolji način za zaštitu i upravljanje vodama bliska međunarodna saradnja između svih zemalja u slivu reke – okupljajući sve interese uzvodno i nizvodno, jedna od aktivnosti ICPDR-a je i priprema Plana upravljanja vodama i Plana upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Dunav u skladu sa direktivama Evropske unije u oblasti voda.

Prvi Plan upravljanja vodama na slivu reke Dunav izrađen je 2009. godine, a prvi Plan upravljanja rizikom od poplava 2015. godine. Trenutno su na nivou ICPDR-a aktivnosti na ažuriranju i pripremi Plana upravljanja vodama na slivu reke Dunav 2021-2027 i Plana upravljanja rizikom od poplava 2021-2027.

Pozivamo sve zainteresovane na konsultativnu radionicu „Naše mišljenje – Naš Dunav“, koju organizuje ICPDR putem aplikacije Zoom, 29. i 30. juna 2021. godine. Važno nam je mišljenje svakog pojedinca, jer samo sa aktivnim učešćem svih zainteresovanih, javnosti i stručnjaka možemo kroz povratne informacije, komentare, sugestije i konstruktivne diskusije doći do kvalitetnih predloga planova.

Link za registraciju: Meeting Registration – Zoom

Izvor: Republička direkcija za vode

Izvor: agrofin.rs