INTERVJU: DANILO KRTINIĆ, VD „BAČKA“ VRBAS ODGOVARA I NA NAJSLOŽENIJE ZAHTEVE

1637

Vršilac dužnosti Vodoprivrednog društva „Bačka“ Vrbas Danilo Krtinić, govorio je za Naše Mesto o planovima preduzeća, kao i o trenutnim aktivnostima.

NM: Za naše čitaoce, recite nešto više o Vodoprivrednom društvu „Bačka“ Vrbas, čime se sve bavi preduzeće?

DK: Vodoprivredno društvo „Bačka“ Vrbas se bavi vodnom delatnošću na teritoriji opština Kula, Vrbas i Srbobran. Delatnost društva je od opšteg interesa, u skladu sa Zakonom, kojim se uređuje upravljanje vodama. Vodna delatnost Društva obuhvata izgradnju hidrotehničkih objekata, uredjenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, tačnije poslove koje izvodi su:


-sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda

-staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema

-održavanje hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje

-izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulicionim objektima

-praćenje stanja vodnih objekata

Navedenom delatnošću Društvo se bavi konkurušući na javne nabavke JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad.

Moram napomenuti da Društvo nije na budžetu Republike Srbije. Hidrotehničke radove, projektovanje i izvodjenje istih izvodimo i za investitore na tržištu.

NM: Koje aktivnosti trenutno sprovodite?

DK: Trenutno, Društvo se bavi izvođenjem radova na redovnom održavanju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja na pripadajućem vodnom području. U sklopu redovnog održavanja kanalske mreže pojačana je aktivnost na delu kanalske mreže koja služi za navodnjavanje. Potrebe, zahtevi poljoprivrednih proizvođača na našem vodnom području, s obzirom na sušni letnji period su velike. Trudimo se da izađemo u susret i obezbedimo potrebne količine vode za navodnjavanje. Našem vodnom području pripada i Regionalni sistem za navodnjavanje „Kula – Mali Iđoš“. Ovim sistemom omogućeno je navodnjavanje poljoprivrednih površina na teritoriji opština Kula, Vrbas i Mali Iđoš. Snabdevanje sistema vrši se zahvatanjem vode iz osnovne

kanalske mreže putem crpne stanice sa tri crpna agregata. Održavanje predmetne crpne stanice i kanala kojim se voda distribuira do potrošača je takođe u nadležnosti našeg Preduzeća. Osim navedenih aktivnosti na redovnom održavanju kanalske mreže, ovih dana, izvodimo radove na sanaciji nasipa kanala OKM Vrbas-Bezdan na desnoj obali uzvodno od prevodnice. Sanacija se izvodi u cilju otklanjanja štete nastale usled procurenja vode iz kanala OKM u lateralni kanal I-64. U toku su radovi na izradi šetne staze duž leve i desne obale reke Jegričke u zoni naselja Zmajevo.

U narednom periodu izvodiće se radovi na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opština Srbobran, Vrbas i Kula. Investitor predmetnih radova je AP Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i opštine u saradnji sa JVP „Vode Vojvodine“.

NM: Kakvo je stanje kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje? Kako ih održavate? Da li ima problema u nekom regionu za koje ste nadležni? Da li ima kritičnih mesta kada su poplave?

DK: Detaljna kanalska mreža na našem vodnom području je dužine oko 750 km, razvrstana u glavne i kanale nižeg reda koji pripadaju podsistemima za navodnjavanje kojih ima 19. Odvodnjavanje površina se vrši gravitaciono, bez utroška energije, osim dela površina u Sivcu i Kuli gde se odvodnjavanje vrši prepumpavanjem pomoću crpnih agregata. Osim odvodnjavanja, deo kanalske mreže je rekonstruisan tako da ima i funkciju navodnjavanja. To znači, da se voda ne odvodi već dovodi do poljoprivrednih površina i omogućuje se poljoprivrednicima navodnjavanje istih. Kanali za odvodnjavanje održavaju  se u skladu sa Ugovorom za izvođenje radova na redovnom održavanju i funkcionisanju vodnih objekata i vršenju poslova u oblasti vodoprivrede, na području vodne jedinice „Bačka – Vrbas“ koji sklapamo nakon sprovedene javne nabavke sa JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad. Radovi na održavanju se izvode prema postojećim tehničkim normativima za ovu vrstu radova. Medjutim, duž niz godina obim radova koji izvodimo na godišnjem nivou je u neskladu sa predmetnim normativima. Analizom potrebnih radova i raspoloživih sredstava utvrđeno je da se finansira samo 10% potrebnih radova. Uprkos tome, stručno planiranim radovima na celom području kanalska mreža je u funkcionalnom stanju, spremna da prihvati veće količine padavina, a da ne dođe do plavljenja poljoprivrednih površina i naselja. Deo kanalske mreže prostire se kroz naseljena mesta ili po obodu naselja i služi za prihvatanje i odvođenje atmosferske vode. Redovnim održavanje kanalske mreže eliminiše se mogućnost pojave poplava. Naše Preduzeće zajedno sa Štabom za vanredne situacije na nivou opštine učestvuje u odbrani od poplava. U našem slučaju to je odbrana od unutrašnjih voda, jer nemamo reke i bujične tokove. Kritična mesta su evidentirana i uglavnom se može dati pozitivan odgovor s obzirom na

izgrađenost kanalske mreže. Opremljenost potrebnom mehanizacijom, mobilnim crpnim agregatima i stručnim kadrom daje nam mogućnost da u ekstremnim situacijama delujemo, što smo dokazali u prethodnim poplavama u Banatu, Sremu, Republici Srpskoj.

U toku vegetacionog perioda, sa izuzetno dugim sušnim periodima, potrebe za vodom za navodnjavanje su sve veće. Održavanje ovog dela kanalske mreže je zahtevnije. Iziskuje veće angažovanje ljudstva i mehanizacije i svakodnevno praćenje dešavanja na terenu. Predmetni deo kanala za navodnjavanje održava se iz sredstava za odvodnjavanje. Da bi se ozbiljnije posvetili ovom delu kanalske mreže država treba da obezbedi dodatna sredstva za stavljanje što više kanala u dvonamensku funkciju. To znači izvesti potrebne zemljane radove i izgraditi objekte za regulisanje i zahvatanje vode. Da bi odgovorili zahtevima tržišta naše Preduzeće je uradilo studiju mogućnosti navodnjavanja na našem području na površinama omeđenim kanalima OKM Vrbas-Bezdan, Bečej-Bogojevo i Kosančić-Mali Stapar, tzv. „Okce“. Sa ovom studijom upoznate su lokalne samouprave opština Kule i Vrbasa i veoma su zainteresovane za realizaciju ovog projekta.

U ranijem periodu, deo kanalske mreže je, na žalost, korišćen za prihvat otpadnih voda zagađivača na našoj teritoriji. U poslednje vreme broj akcidenata, to jest ispuštanja otpadnih voda u odvodne kanale, je veoma mali. Industrijski proizvodjači, zanatske radionice i farme kojih je sve više na našoj teritoriji su shvatili značaj očuvanja životne sredine i uložili značajna sredstva za prečišćavanje svojih otpadnih voda, čime se sprovodi zakonska regulativa u ovoj oblasti. Manjem zagađenju kanala doprinela je izgradnja i puštanje u rad CPPOV Vrbasa i Kule.

 NM: Veoma značajno za građane opštine Kula je izmuljavanje tzv. Begejca – IK64. Kakva je situacija?

DK: U toku 2019. god i 2020. god. izvedeni su radovi na izmuljenju kanala I-64 („Begejac“) na celoj dužini kanala kroz opštine Kula i Vrbas. Predmetni kanal je prihvatao i transportovao otpadne vode zagadjivača od Crvenke do Vrbasa. Zagađeni izmuljeni materijal je u skladu sa Zakonom deponovan u vodonepropusne lagune. Očekuje se da se isti radovi izvedu i na kanalu I-61 i kanalu KC-III koji su ranije takođe korišćeni za prihvat otpadnih voda.

NM: Što se tiče ljudskih resursa i tehničkih kapaciteta, kakvo je stanje u Vašem preduzeću?

DK: Što se tiče mehanizacije i stručnog kadra, koji je na zaista visokom nivou, do sada se nije dešavalo da u svakom trenutku ne možemo da odgovorimo i na najsloženije zahteve i nepredviđene situacije. Mehanizacija kojom raspolažemo je prema tehničkim normativima za delatnost koju obavljamo. Preduzeće poseduje stručni inženjerski kadar sa

potrebnim licencama i prateće tehničko osoblje. Na osnovu raspoložive mehanizacije, stručnog kadra tehničke struke i referenc liste, Preduzeće poseduje licence za obavljanje hidrograđevinske delatnosti izdate od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

 NM: Kakva je saradnja sa lokalnim samoupravama i da li imate neke zajedničke aktivnosti na rešavanju problema?

DK: Saradnja sa lokalnim samoupravama na našem vodnom području je veoma dobra. Predstavnici našeg Preduzeća, zajedno sa članovima Štaba za vanredne situacije, donose Plan odbrane od poplava, posebno za svaku lokalnu jedinicu. Poslednjih godina Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje Konkurs za sredstva za uređenje kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Deo sredstava obezbeđuju same opštine. Zahtev za odobrenje predmetnih sredstava sa predlogom radova opštine donose uz konsultacije sa našom stručnom službom. Lokalne samouprave u nama prepoznaju saradnika za rešavanje mnogih problema u naseljima kao što je odvodnjavanje, uredjenje deponija, uklanjanje divljih deponija, košenje ambrozije i drugo. Trenutno aktuelan problem koji pokušavamo da rešimo zajedno sa nadležnom vodnom inspekcijom je otkrivanje počinioca i zabrana pražnjenja cisterni kojima se čiste septičke jame. Pražnjenje se vrši u kanale za odvodnjavanje što predstavlja problem u održavanju kanala u funkcionalnom stanju. Mišljenja smo da sve probleme možemo zajednički rešiti.

 NM: Recite nam nešto o Vašim planovima za naredni period

DK: U planu je obnavljanje postojeće mehanizacije Preduzeća. Prateći inovacije na globalnom nivou, uspeli bi da obnovljenom mehanizacijom značajno smanjimo troškove a ujedno povećamo kvalitet radova.

S obzirom da smo uveli ISO standarde pre dve godine, potrebno je iste što više implementirati kako bi se što bolje organizovali u cilju postizanja što boljih rezultata u vodnoj delatnosti.

oznor