Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha

54

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha nateritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 2,5 u periodu od 20.09.2021 do 26.09.2021 godine na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha(„Službeni glasnik RS“br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i
63/2013).Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.