Donet Pravilnik o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju

257

Opštinsko veće opštine Kula donelo je Pravilnik o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju na osnovu kojeg se utvrđuju bliži uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju iz sredstava budžeta opštine Kula.

Pravo na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju mogu da ostvare partneri, odnosno punoletna i poslovno sposobna žena i muškarac koji vode zajednički život, u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi – supružnici, odnosno vanbračni partneri. Troškovi vantelesne oplodnje obuhvataju troškove neophodnih lekova i postupka vantelesne oplodnje u zemlji i inostranstvu.

Finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju može da ostvari par, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je žena, u momentu podnošenja zahteva navršila 43 godine života, a da nema navršenih 45 godina života;
2) da je par prethodno bez uspeha iskoristio pravo na lečenje steriliteta iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
3) da par ima državljanstvo Republike Srbije;
4) da par ima prebivalište na teritoriji opštine Kula najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva;
5) da par ispunjava zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju podnosi se Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave Kula. Uz zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju prilažu se sledeći dokazi:

1) fotokopija lične karte za bračne/vanbračne partnere ili elektronski očitana lična karta;
2) dokaz da je par prethodno bez uspeha iskoristio pravo na lečenje steriliteta iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
3) uverenja o državljanstvu Republike Srbije para (pribavlja nadležno Odeljenje);
4) uverenje o prebivalištu para (pribavlja nadležno Odeljenje);
5) izvod iz matične knjige venčanih ili overena izjava od strane dva svedoka da par ostvaruje zajednicu života (pribavlja nadležno Odeljenje);
6) fotokopija medicinske dokumentacije da par ispunjava zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija;
7) predračun troškova vantelesne oplodnje zdravstvene ustanove koja će sprovoditi postupak, a koji glasi na ime i prezime ženskog partnera, odnosno predračun troškova postupka vantelesne oplodnje inostrane zdravstvene ustanove, preveden i overen od strane ovlašćenog prevodioca.

Pravilnik možete preuzeti OVDE.