Mera sticanja praktičnih znanja Nacionalne službe za zapošljavanja

127

Jedan od javnih poziva koji su na raspolaganju poslodavcima u cilju zadovoljavanja potreba za stručnim kadrovima je mera sticanja praktičnih znanja. Ova mera podrazumeva proces učenja sa ciljem sticanja praktičnih znanja i veština nezaposlenih lica na konkretnim poslovima kod poslodavaca koji su u privatnom sektoru.

U meru se uključuju nezaposlena lica bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila fukcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Takođe se mogu uključiti i lica koja su završila srednju školu ukoliko se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 12 meseci, pod uslovom da nemaju adekvatna znanja, veštine i kompetencije za obavljanje konkretnih poslova.

Poslodavac ostvaruje pravo na refundiranje minimalne zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u trajanju od 3 ili 6 meseci, u zavisnosti od toga da li će sa angažovanim licem zasnovati radni odnos na određeno ili na neodređeno vreme.

Prilikom izbora lica za uključivanje u meru poslodavac može predložiti već poznato lice ili se obratiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje sa zahtevom za selekciju i odabir kandidata. Javni poziv je otvoren do 30.11.2022. naglašavaju iz Nacionalne službe za zapošljavanja.