Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec mart 2022

84

Merenje je vršeno tokom marta 2022.godine na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri” Lenjinova br.17 koje pripada naseljenom mestu Kula .Praćene su koncentracije frakcije PM 10 supsendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzoraka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” br.63/2013).

Granična vrednost za suspendovane čestice PM 10 iznosi 50 µg/m³ i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini.Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m³ , a rok za dostizanje ove granične vrednosti je bio 01.01.2016 godine. Izmerene koncentracije PM 10 čestica u mesecu martu  2022 godine pokazuju da su 21 dan bile u okviru vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni  glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010 i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha  (“Službeni glasnik RS” br.63/2013)  i to danima  01.03.2022, 05.03.2022, 06.03.2022 ,07.03.2022, 08.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022, 11.03.2022, 12.03.2022, 13.03.2022, 14.03.2022, 16.03.2022, 17.03.2022, 18.03.2022, 19.03.2022, 20.03.2022, 21.03.2022, 24.03.2022, 27.03.2022, 28.03.2022 i 31.03.2022 dok su u ostalim danima 02.03.2022, 03.03.2022, 04.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 23.03.2022, 25.03.2022, 26.03.2022, 29.03.2022 i 30.03.2022 izmerene koncentracije PM 10 čestica su prelazile maksimalno dozvoljenu vrednost.

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula .