Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec maj 2022

72

Merenje je vršeno tokom juna 2022.godine, na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri“, Lenjinova br. 17, koje pripada naseljenom mestu Kula. Praćene su koncentracije frakcije PM 2,5 suspendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzorka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” br.63/2013).

Granična vrednost za suspendovane čestice PM 2,5 iznosi 25 µg/m³ i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini.Tolerantna vrednost je bila 30 µg/m³ a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01.01.2016 godine.

Izmerene koncentracije PM 2,5 čestica u mesecu junu 2022 godine su bile u okviru vrednosti propisanih gore navedenom Uredbom osim u danima 01.06.2022, 03.06.2022, 07.06.2022, 11.06.2022, 12.06.2022 13.06.2022 20.06.2022 godine kada su izmerene koncetracije PM 2,5 prelazile vrednost propisanu gore navedenim Uredbom.


Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.