Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec jul 2022

99

Merenje je vršeno tokom jula 2022.godine, na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri“, Lenjinova br. 17, koje pripada naseljenom mestu Kula. Praćene su koncentracije frakcije PM 10 suspendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzorka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” br.63/2013).

Granična vrednost za suspendovane čestice PM 10 iznosi 50 µg/m³ i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini.Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m³ a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01.01.2016 godine.

Izmerene koncentracije PM 10 čestica u mesecu julu 2022 godine su bile u okviru vrednosti propisanih gore navedenom Uredbom.


Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.