Opštinsko veće: novčana pomoć za decu vojnih invalida i energetski vaučeri

124

Na 13. po redu sednici Opštinskog veća usvojena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kula za tekuću godinu, kao i izmena Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Ova odluka odnosi se na regresiranje putnih troškova, smeštaj u domovima tokom obrazovanja, regresiranje troškova u međumesnom saobraćaju na teritoriji opštine Kula za socijalno ugrožena lica.

Takođe, usvojeni su i Izveštaji o poslovanju javnih komunalnih preduzeća sa teritorije opštine Kula. Usvojeno je i Rešenje o davanju saglasnosti na Programe rada ustanova iz oblasti kulture. Novčana pomoć deci vojnih invalida takođe je bila deo dnevnog reda, te je tako usvojenim Predlogom Rešenja predviđeno je utvrđivanje novčane pomoći za decu, usvojenike i pastorke do 15 godina života, a čiji roditelj, usvojilac i očuh ima priznato svojstvo vojnog invalida za 2022. godinu. Pomoć se isplaćuje jednokratno, jednom godišnje, u iznosu od 30 975 dinara. Opštinsko veće je usvojilo i Predlog Pravilnika o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera. Pravo na dodelu subvencija u vidu energetskog vaučera utvrđuje Centar za socijalni rad, koji vaučer izdaje u formi rešenja. Pod energetskim vaučerom smatra se vaučer kojim se plaća račun za utrošenu električnu i toplotnu energiju ili koji služi za kupovinu ogrevnog drveta. Rok važenja vaučera je tri meseca od datuma izdavanja, a maksimalna vrednost je 12 hiljada dinara. Komisija za sprovođenje i postavljanje direktora u JKP “Radnik“ potvrdila je rang listu za novog direktora ovog preduzeća, te je Opštinsko veće danas donelo odluku da novi direktor JKP “Radnik“ iz Sivca u narednom mandatu bude Željko Madžarev.