Održana peta sednica Skupštine opštine Kula

149

U petak, 30. septembra, održana je peta po redu sednica Skupštine opštine Kula. Pre prve tačke, predsednik SO Kula, Velibor Milojičić, pozvao je predstavnike opoziconih odborničkih grupa da predlože svoje predstavnike koji će ući u sastav Opštinske izborne komisije.

 

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, je povodom prve tačke, Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kula za 2022. godine, istakao da je budžet precizan i jasan. Važan segment dopune budžeta su dodatna sredstva kako bi se građanima pružila podrška u nabavci energenata s obzirom da cene energenata idu uzlaznom putanjom. Opozicioni odbornici su izneli stav da se tekuća likvidnost održava iz kredita, kao i to da se uredba o energetskoj uštedi opštine primenjuje na predškolske ustanove i škole, što je, po njima, nedopustivo. Predsednik opštine istakao je da je energetska ušteda usmerena na administrativne prostorije u javnim ustanovama i da ni u kom slučaju ona nije usmerena na prostorije u kojima borave deca. Nakon iscrpne rasprave, u okviru koje je izrečeno i nekoliko opomena pojedinim odbornicima, prešlo se na usvajanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kula za 2022. godine, koji je usvojen većinom glasova odbornika.

Na osnovu Poslovnika, rasprave po tačkama dva i tri, koje se tiču finansijske podrške porodicama sa decom i prava iz oblasti socijalne zaštite, kao i od tačke pet do tačke osam, koje su vezane za nepokretnosti i građevinsko zemljište u opštinskom vlasništvu, vođene su objedinjeno, dok se o svakoj tački posebno glasalo. Svojevrsni kuriozitet, kada su druga i treća tačka u pitanju, jeste gotovo jednoglasno izjašnjavanje i konsenzus odbornika povodom usvajanja ovih tačaka dnevnog reda. Četvrta tačka dnevnog reda ticala se Predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na teritoriji opštine Kula. Kada je o solarnoj elektrani reč, investitor je preduzeće „Equinox Power“, koje je prepoznalo područje opštine Kula kao perspektivno i infrastrukturno opremljeno kada je u pitanju sunčana energija. Četvrta tačka uzrokovala je negodovanje dela odbornika opozicije zbog njihovog stava da ovu tačku prati nedostatak javne rasprave.

U okviru devete tačke razmatran je i usvojen Izveštaj o poslovanju javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Kula za 2021. godinu, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku nadzornih odbora JKP o raspodeli dobiti za 2021. godinu, a čiji je osnivač opština Kula. Deseta tačka je bila u vezi sa komunalnom delatnošću, a konkretno je bio u pitanju Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ iz Kule za tekuću, 2022. Godinu. Detalje ovog programa obrazložio je i direktor ovog preduzeća, Marko Pešić, koji je izneo potpuno otvoren stav da svim odbornicima i lično predoči detalje poslovanja za koje su zainteresovani.

U okviru jedanaeste tačke razmatran je Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2023. godinu, i to sledećih ustanova: Kulturni centar Kula, Dom kulture Crvenka, Dom kulture Sivac, Dom kulture Ruski Krstur i Narodna biblioteka Kula. Odbornici su usvojili i Izveštaje o sprovedenim izborima za članove Saveta MZ Ruski Krstur i MZ Gornji grad. Trinaesta tačka dnevnog reda bila je rezervisana za kadrovska rešenja, te su tako usvojeni Predlozi Rešenja o imenovanju direktora JKP „Radnik“ Sivac, prestanku dužnosti direktora i Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Kula, razrešenju člana Upravnog odbora Doma kulture Ruski Krstur i razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Kuli.