Sedmodnevni i mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za septembar 2022

241

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 29.09.2022 do 30.09.2022 godine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica  PM 10 na lokaciji dečiji vrtić „Kolibri“ Lenjinova br.17 Kula izmerene od 29.09.2022 do 30.09.2022 bile u okviru dozvoljenih vrednosti propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni  glasnik RS“br . 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).

MESEČNI IZVEŠTAJ:

Merenje je vršeno tokom septembra 2022.godine, na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri“, Lenjinova br. 17, koje pripada naseljenom mestu Kula. Praćene su koncentracije frakcije PM 10 suspendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzorka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni  glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha  (“Službeni glasnik RS” br.63/2013).

Granična vrednost za suspendovane čestice PM 10 iznosi 50 µg/m³ i ne  sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini.Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m³ a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01.01.2016 godine.

Izmerene koncentracije PM 10 čestica u mesecu septembru 2022 godine su bile u okviru vrednosti propisanih gore navedenom Uredbom.

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula .