Održana osma sednica Skupštine opštine Kula

266

Nakon utvrđenja kvoruma, sa zasedanjem je počela osma sednica Skupštine opštine Kula. Prva tačka odnosila se na potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Kula, te je tako mandat potvrđen Borisu Todoroviću iz odborničke grupe „Kuljani i naš grad-Ujedinjeni za pobedu Kule“. Takođe, usled usmene ostavke, konstatovan je prestanak mandata odbornici Biljani Kilić iz odborničke grupe „Aleksandar Vučić-Zajedno možemo sve“.

Nakon prestanka mandata odbornici Kilić, mandat je potvrđen Tamari Zindović, koja je, takođe, podnela usmenu ostavku. Druga tačka ticala se Predloga Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije opštine Kula. Povodom ove tačke, opozicioni odbornici su istakli da se ove izmene i dopune donose u korist investitora, kako bi se centralna gradska zona pretvorila u zonu stanovanja, a odbornici vladajuće većine su istakli da je u Kuli prisutna velika potražnja za stambenim jedinicama, kako za iznajmljivanje tako i za kupovinu, i da je gradnja novih zgrada za stanovanje stvar neophodnosti. Nakon diskusije, odbornici su većinom glasova usvojili ovu tačku dnevnog reda.

U okviru treće tačke, na dnevnom redu se našao Predlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Kula za period 2024 – 2033. godine, dok su četvrta i peta tačka bile neposredno vezane za Predloge Odluka o pribavljanju u javnu svojinu, kao i o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine. Šesta tačka dnevnog reda bila je Predlog Odluke o načinu utvrđivanja i označavanju ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta i načinu označavanja objekata i katastarskih parcela kućnim brojevima u opštini Kula. Javno preduzeće „Zavod za izgradnju“ našlo se u fokusu sedme tačke, te je tako većinom glasova usvojen Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja, kao i Predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2022. Povodom ove tačke, odbornici iz redova opozicije postavili su pitanje poente likvidacije ovog javnog preduzeća, kao i pitanja odgovornosti, kako su rekli, povodom katastrofalnog upravljanja ovim preduzećem. Na ove tvrdnje je odgovorio predsednik Skupštine, Velibor Milojičić, koji je istakao da „Zavod za izgradnju“ nije mogao da opstane zbog nedostatka sopstvenih prihoda kako bi funkcionisao kao javno preduzeće.

Osma i deveta tačka neposredno su se ticale ustanova kulture, te je tako osma tačka bila Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanova kulture čiji je osnivač opština Kula, dok je deveta tačka bila Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na odluku Upravnog odbora Kulturnog centra o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora ove ustanove.

Deseta tačka osme sednice Skupštine bila je Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Kula za 2023. godinu, a u okviru nje direktori ovih preduzeća odgovorili su na pitanja odbornika po ovoj tački. Statut Predškolske ustanove „Bambi“ Kula bio je u neposrednoj vezi sa jedanaestom tačkom, te je tako usvojen Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na isti. Dvanaesta i trinaesta tačka odnosile su se na kadrovska rešenja.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda, odborničkih pitanja, za reč se javio predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, koji je odgovorio na nekoliko pitanja odbornika opozicije. Kada je u pitanju rad bunara u Liparu, Miljanić je obrasložio da su prepreke koje su bile formalnog tipa završene i da su sada stvorene mogućnosti za vodovodnu mrežu u ovom mestu, navodeći da je to prolongirano usled navedenih formalnih prepreki. Kada su projekti iz domena saobraćaja u pitanju predsednik opštine naveo je da su to dugogodišnji procesi, a da je sada u fazi izrade projekat “ Siguran put do kuće“ koji podrazumeva pripremu pešačkih trasa, postavljanje semafora u Ulici Josipa Kramera i postavka nekoliko saobraćajnih kamera. Kada je o ovoj temi reč Miljanić je naveo da će se se slika opštine Kula drastično promeniti u narednim godinama kada je u pitanju kvalitet i bezbednost saobraćaja. Jedno od dostavljenih odborničkih pitanja odnosilo se na usluge ličnog pratioca, te je predsednik Miljanić istakao činjenicu da da je praksa koja postoji u Kuli jeste najbolja praksa i zbog samog koncepta i zbog izdvojenih sredstava. Budžetom su opredeljena sredstva za poludnevni i celodnevni borak korisnika, ali i za one kojima je potrebna usluga stanovanja, kao i za prevoz i ličnog pratioca. Usled povećanog broja korisnika, procedura zahteva rebalans budžeta, a kako korisnici ne bi bili uskraćeni za negu i usluge dok ta formalnost ne bude završena uvedena je participacija. Iznos od 2500 dinara participacije plaćaju samo korisnici čija porodica nije socijalno ugrožena, navodi predsednik opštine Kula.

Nakon ove tačke, sednica je zaključena.