Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec maj 2023.

63

Merenje je vršeno tokom maja 2023. godine, na mernom mestu - dvorište dečijeg vrtića “Kolibri“, Lenjinova br. 17, koje pripada naseljenom mestu Kula.

Praćene su koncentracije frakcije PM 10 suspendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzorka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 11/2010), Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnikRS“br.75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevimakvaliteta vazduha (,,Službeni glasnik RS” br.63/2013).

Granična vrednost za suspendovane čestice PM 10 iznosi 50 µg/m³ i ne sme se prekoračiti više od 35puta u jednoj kalendarskoj godini. Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m³, a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01. 01. 2016. godine.

Izmerene koncentracije PM 10 čestica u mesecu maju 2023. godine na lokaciji dečiji vrtić ,,Kolibri” Lenjinova br. 17 Kula ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 11/2010), Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010) i Uredbom oizmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (,,Službeni glasnik RS” br. 63/2013).

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula .