Mesečni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za mesec jun 2023.

148

Merenje stanja kvaliteta vazduha je vršeno tokom juna 2023.godine, na mernom mestu dvorište dečijeg vrtića “Kolibri“, Lenjinova br. 17, unaseljenom mestu Kula.

Praćene su koncentracije frakcije PM 10 suspendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzorka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnikRS“br.75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevimakvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” br.63/2013).

Granična vrednost za suspendovane čestice PM 10 iznosi 50 µg/m³ i ne sme se prekoračiti više od 35puta u jednoj kalendarskoj godini.Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m³ a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01.01.2016 godine.Izmerene koncentracije PM 10 čestica u mesecu junu 2023. godine na lokaciji dečiji vrtić “Kolibri” Lenjinova br.17 Kula ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br . 11/2010),Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“br.75/2010) i Uredbom oizmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” br.63/2013).

Rezultate merenja možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kula.