Katastar zagađivača Kula: Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazd

158

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2023. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Merenje je vršeno u periodu od 17. 8. 2023 do 23. 8. 2023 godine. Koncentracije suspendovanih čestica PM 10 izmerene od 17. 8. 2023 do 23. 8. 2023. godine na lokaciji Dečiji vrtić ,,Kolibri” Lenjinova br. 17 Kula ispunjavaju zahteve propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 11/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“ br.75/2010 i 63/2013).