Održana 11. sednica Skupštine opštine Kula: budžet stabilan sa izvesnim suficitom

259

Prva tačka 11. sednice Skupštine opštine Kula bio je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Kula za period od 1.januara do 30. juna tekuće godine i nju je obrazložio rukovodilac Odeljenja za finansije i privredu, Zoran Vignjević.

Izvor: q-media.rs

Upravo ova tačka izazvala je diskusiju prisutnih odbornika, te su tako odbornici opozicije naveli da usvajanje ovog Izveštaja znači ujedno stvaranje štete na uštrb određenih socijalnih kategorija stanovništva. Takođe, naveli su da je izvršenje dela budžeta koji se tiče zaštite životne sredine oko 15%, što po njima dokazuje nedostatak brige aktuelne vlasti za ekološku sliku opštine Kula. Odbornici iz opozicionih klupa tražili su i pojašnjenje koje su nevladine organizacije dobile sredstva iz budžeta lokalne samouprave za svoje aktivnosti i ko imenom i prezimenom stoji iza njih. Za reč se, po ovoj tački dnevnog reda, javio predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, koji je rekao da rebalans budžeta ne predstavlja nekakav negativni trend, kao što to deo opozicije predstavlja, već je on, od kada je Srpska napredna stranka na vlasti u opštini Kula, proizišao iz povećanih prihoda lokalne samouprave. Takođe, Miljanić je istakao da je prihodna strana budžeta oko 40%, što predstavlja dobro postavljen budžet sa izvesnim suficitom. Govoreći o ekologiji, Miljanić je rekao da su urađene istorijske stvari, pre svega izgradnja prečistača otpadnih voda, saniranje i čišćenje „Begejca“, više od 15 kotlarnica na gas i mnogi drugi projekti koji su realizovani.

Počevši od tačke dva do tačke osam, većina njih se odnosila na prenose prava javne svojine,pribavljanja u javnu svojinu i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini. Rasprava je bila objedinjena dok se o svakoj tački izjašnjavalo pojedinačno. Kada je o ovim tačkama reč, u dva slučaja je reč o sledećim prenosima prava javne svojine: Opština Kula, bez naknade, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova daje objekat na Štolcu, dok Republika Srbija, bez naknade, prenosi pravo vlasništva na opštinu Kula za popularno izletište ,,Potok“. Objedinjena rasprava i pojedinačno odlučivanje bilo je i od devete do jedanaeste tačke dnevnog reda. Deveta tačka dnevnog reda bila je Predlog Odluke o dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP „Komunalac“ sa Zakonom o javnim preduzećima, dok se deseta tačka odnosila na Razmatranje Izveštaja o poslovanju javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Kula za 2022. godinu i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Kula o raspodeli dobiti za 2022. godinu. Jedanaesta tačka dnevnog reda bila je Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Kula za 2023. godinu. Sve navedene tačke usvojene su većinom glasova odbornika. Dvanaesta tačka dnevnog reda bila je Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2024 godinu: Kulturni centar Kula, Dom kulture Crvenka, Dom kulture Sivac, Dom kulture Ruski Krstur i Narodna biblioteka Kula. Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice „Donji grad“ Kula bio je u fokusu trinaeste tačke, dok je četrnaesta tačka bila vezana za kadrovska rešenja, te je tako usvojen Predlog Rešenja o razrešenju i izboru članova stalnih radnih tela (Komisija).

Skupštine opštine Kula i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskih odbora. Nakon poslednje tačke dnevnog reda, odborničkih pitanja, jedanaesta sednica Skupštine opštine Kula je zaključena.

Izvor: q-media.rs (Delibašić)