Raspisan Konkurs Opštine Kula za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju

233

Odeljenje društvenih delatnosti Opštinske uprave Kula, raspisalo je Konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za 2024. godinu.

Izvor: Opština Kula

 

Pravo na dodelu sredstava za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju imaju studenti koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula, koji svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog i višeg obrazovanja, koji se školuju na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i sporta, opštine Kula, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, Izvršnog veća AP Vojvodine i drugih raznih fondacija, organizacija i preduzeća.

Uz prijavu na konkurs studenti su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: fotokopiju indeksa (stranu sa slikom i upisom semestra), uz ubavezno prikazivanje indeksa na uvid, uverenje fakulteta o upisanoj godini studija, uzočitana lična kartu, potvrdu Studentskog centra da nisu korisnici usluge smeštaja iz 2023/24.godine, fotokopiju tekućeg računa otvorenog u OTP banci (obavezno), potpisanu izjavu o svakodnevnom putovanju od mesta stanovanja do mesta visoko školske ustanove do 100 km koja se nalazi kao sastavni deo zahteva pri konkurisanju, a student koji se prijavi da putuje svakodnevno na relaciji dužoj od 100 km. u jednom pravcu u obavezi je da dostavi fotokopiju mesečne karte na ime studenta za navedenu relaciju.

Visina iznosa za regresiranje odrediće se nakon utvrđivanja broja korisnika predmetnog prava i u zavisnosti od iznosa raspoloživih sredstava.

Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu opštine Kula, od 1. februara 2024. godine.

Prijave na konkurs, zajedno sa pratećom dokumentacijom, podnose se Odeljenju za društvene delatnosti opštine Kula, ul. Lenjinova br. 11, u Uslužnom centru (šalter br. 5), u naznačenom roku.

Za dodatne informacije može se obratiti na telefon 025/751-151, ili 751-146 ili u Uslužnom centru opštine Kula neposredno.

Izvor: Opština Kula

Izvor: Opština Kula