Politika privatnosti

Dobro došli!

Kada koristite Portal „Naše Mesto“, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja Portala „Naše Mesto“, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje Portala „Naše Mesto“, prikupljamo sledeće tipove podataka.

Podaci o načinu na koji koristite Portal „Naše Mesto“
Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve stranice posetili, kao i koje ste ključne reči koristili za pretraživanje sadržaja. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome sa kojeg sajta ste došli na Portal „Naše Mesto“, koliko ste se zadržali na sajtu i koliko često posećujete naš sajt.

Podaci o Vašim uređajima
Tokom korišćenja Portala „Naše Mesto“, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate Portalu „Naše Mesto“. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate Portalu „Naše Mesto“.

Podaci o Vašoj lokaciji
Tokom korišćenja Portala „Naše Mesto“, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, kao što je IP adresa Vašeg uređaja.

Cookie-ji i druge slične tehnologije
Kada pristupate Portalu „Naše Mesto“, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje Portala „Naše Mesto“ može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje Portala „Naše Mesto“. Takođe, Portal „Naše Mesto“ koristi tehnologiju Cookie-ja za pravilno funkcionisanje sistema za ankete.

Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb mesta
Članci na ovom veb mestu mogu da sadrže ugnežđeni sadržaj (npr. video snimke, fotografije, članke, itd). Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb mesta se ponaša na potpuno isti način kao da je vaš posetilac posetio drugo veb mesto.

Ta veb mesta mogu da prikupe podatke o vama, koriste kolačiće, ugnezde dodatno praćenje od strane treće strane i nadgledaju vašu interakciju sa tim ugnežđenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije sa ugnežđenim sadržajem ukoliko imate nalog i prijavljeni ste na to veb mesto.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

Portal „Naše Mesto“ Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija korisnika na malim oglasima) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja Portala „Naše Mesto“ (koja reguliše pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Profilisanje korisnika
Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, Portal „Naše Mesto“ prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem Portala „Naše Mesto“, primera radi podaci o tome koje stranice i rubrike na Portalu „Naše Mesto“ korisnici posećuju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

Korišćenje forme za slanje informacija
U slučaju da koristite formu za slanje informacija na Portal „Naše Mesto“, pored informacija koje se od Vas traže, kao što je ime, prezime, email adresa, imena trećih lica, Portal „Naše Mesto“ zadržava pravo da prikupi i podatke o Vašem uređaju sa kojeg pristupate Portalu „Naše Mesto“, kao i podatke o IP adresi. Pomenute podatke prikupljamo kako bismo utvrdili identitet osobe koja nam dostavlja informacije, odnosno koja kontaktira Portal „Naše Mesto.

Kako koristimo Vaše lične podatke

Portal „Naše Mesto“ podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Vaše podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja Portala „Naše Mesto“, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. 

Vaše lične podatke Portal „Naše Mesto“ čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. Portal „Naše Mesto“ kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja Portala „Naše Mesto“. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste posetilac Portala „Naše Mesto“, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, Portal „Naše Mesto“ će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

Portal „Naše Mesto“ može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

  • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
  • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
  • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja Portala „Naše Mesto“.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja Portala „Naše Mesto“ prilikom posete sajtu, postavljanju malih oglasa ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima – suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje Portal „Naše Mesto“ nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa Portalom „Naše Mesto“ i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

  • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera Portala „Naše Mesto“, poput kompanije Hetzner Online iz Nemačke.
  • Ad-serving kompanija, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD.
  • Oglašivačkih mreža, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD.
  • Servisi za slanje push notifikacija na mobilne uređaje, poput kompanije OneSignal Inc. iz SAD.
  • Servisi za merenje broja posetilaca, poput kompanije Google LLC iz SAD i Facebook LLC iz SAD.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima o aktivnostima korisnika na Internetu.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na Portalu „Naše Mesto“ (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, Portal „Naše Mesto“ će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, putem jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja Portala „Naše Mesto“. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.